CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH BẢO MẬT

GIÁM SÁT & QUẢN LÝ 
BẢO MẬT


Bảo mật Linux

Quản lý hệ thống & bảo mật


Quản lý bảo mật nâng cao


Security Operation Center (SOC)
KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Hạ tầng mạng


KIỂM THỬ 
(PENTESTING)

Lập trình & Coding
Giới thiệu Python for Cybersecurity
Python for Cybersecurity
Python Scripting for Cybersecurity
Secure Coding Practices
Ảo hóa & Cloud
     
KỸ THUẬT TẤN CÔNG
Tấn công kiểm thử
Hacking & Patching
Web App Hacking & Security
Pentest+PHÂN TÍCH SỰ CỐ

Phân tích sự cố bảo mật


Threat Intelligence AnalystDATABASE & DỮ LIỆU

Quản lý Database


Phân tích Dữ liệu
ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0