CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP 4.0

Học phần Môn học Mô tả Buổi
1 Tin học Ứng dụng Ứng dụng CNTT trong công việc: Sử dụng thành thảo Hệ điều hành, Office, CSDL, ... 10
Kỹ năng Giảng dạy Thiết kế và trình bày Powerpoint, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống, ... 10
C & B căn bản Chương trình hướng dẫn nhân sự thực hiện tốt các kỹ năng về lương & thuế cơ bản 10
Kỹ năng lãnh đạo nhóm Hướng dẫn các kỹ năng lãnh đạo nhóm căn bản 10
Thực tập 1 Thực tập chương trình Nhân sự căn bản 5
45
2 Quản trị Tài chính Cá nhân Chương trình hướng dẫn quản trị tài chính cá nhân 10
Quản trị Tài chính Doanh nghiệp Chương trình hướng dẫn quản trị tài chính doanh nghiệp 10
Quản trị Nhân sự  Hướng dẫn quản trị nhân sự cơ bản cho doanh nghiệp 10
Quản trị Doanh nghiệp Đào tạo kỹ năng thực hành quản trị doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp startup 10
Thực tập 2 Thực tập chương trình quản trị doanh nghiệp Startup 5
45
3 Triển khai hạ tầng mạng  Thiết kế và triển khai hạ tầng mạng Cisco/HP/Mikrotik/... cho doanh nghiệp 10
Triển khai dịch vụ mạng Thiết kế và triển khai các dịch vụ mạng Microsoft/Linux cho doanh nghiệp  10
Triển khai hạ tầng ảo hoá Thiết kế và triển khai ảo hoá VMware/Hyper-V cho doanh nghiệp 10
Triển khai Cloud Thiết kế và triển khai hạ tầng Cloud cho doanh nghiệp 10
Thực tập 3 Thực tập triển khai Hệ thống CNTT cho doanh nghiệp 5
45
4 Bảo mật mạng Cisco Triển khai an toàn mạng với Cisco IOS Firewall và Cisco ASA 10
Hệ thống tường lửa Triển khai các hệ thống Firewall cho doanh nghiệp 10
Tấn công kiểm thử xâm nhập CEH-v10 mapped to Official 10
Điều tra số CHFI-v9 mapped to Official 10
Thực tập 4 Thực tập triển khai an toàn hệ thống CNTT cho doanh nghiệp 5
45
5 Quản trị thiết bị đầu cuối Triển khai các hệ thống bảo mật đầu cuối cho doanh nghiệp 10
Giám sát hệ thống Triển khai các hệ thống giám sát IDS/IPS (Snort), SIEM (Wazuh+OSSEC), NAGIOS XI, … 10
Quản trị hệ thống tập trung Quản trị hệ thống tập trung với System Center 10
Hệ thống Cloud Triển khai hệ thống Private Cloud và Hybrid Cloud cho doanh nghiệp 10
Thực tập 5 Thực tập phân tích, đánh giá, và tư vấn cải tiến ... hệ thống CNTT cho doanh nghiệp 5
45
Tổng số buổi đào tạo 225
ĐĂNG KÝ NGAY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng nghiệp 4.0?