CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM OPENLAB IT4.0

TRẢI NGHIỆM ITSTAR OPENLAB IT4.0

-----------------------------------------
TRẢI NGHIỆM AIoT
   Session 1 - Chương trình trải nghiệm OpenLab AIoT [ Tham khảo ] [ Video_Record_14.08.2021 ]
   Session 2 - Mô hình IoT Access Control [ Tham khảo ] [ Video_Record_28.08.2021 ]
   Session 3 - Ứng dụng AI trong Smart Home [ Tham khảo ] [ Video_Record_11.09.2021 ]
   Session 4 - Bảo mật hệ thống IoT [ Đăng ký ]


--------------------------------------------------------------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO STARTER
1. E-books tổng hợp: [E-books]
2. Hướng dẫn IoT - Lập trình Arduino: [IoT_Arduino]
3. Hướng dẫn sử dụng EVE-NG và download các IOS Images: [EVE-ng IOS]
4. Tài liệu Mạng: [Tài liệu] [Lab-PNETLAB]
5. Tài liệu Hệ thống mạng: [Tài liệu]
6. Tài liệu Linux: [RHEL_CentOS]
7. Tài liệu Hacking & Bảo mật: [Security & Hacking]
8. Oracle Books: [E-Books]ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ KIẾN THỨC & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho Cách mạng nghiệp 4.0