Môn học: CI/CD (DevOps)

CI/CD (DevOps)

CI/CD (DevOps)

1113 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Nguyên tắc của DevOps là thay thế các quy trình thủ công bằng tự động hóa để nâng cao hiệu quả, giảm lỗi của con người và tăng tốc phân phối phần mềm. Điều này yêu cầu tự động hóa liên tục tích hợp các thay đổi mã và liên tục cung cấp những thay đổi đó cho môi trường sản xuất. Chương trình này giới thiệu cho bạn về CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery), một cách tiếp cận tự động để phát triển phần mềm, những lợi ích của CI/CD để tạo quy trình DevOps và thực hiện các công cụ CI/CD phổ biến.


Nội dung chương trình:

 • Tổng quan cách tiếp cận tự động để phát triển phần mềm CI/CD và những lợi ích cho hệ thống DevOps, các công cụ CI/CD phổ biến và xem lý do tại sao các nhóm khác nhau trong một tổ chức có thể chấp nhận sử dụng các công cụ CI/CD khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC), quy trình sử dụng mã để tự động hóa việc cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng của mình.
 • Các tính năng của CI và lợi ích của nó, tìm hiểu về Git, hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS) cho phép DevOps. Bạn sẽ kiểm tra năm bước của Quy trình công việc nhánh tính năng Git và các lệnh Git cần thiết để thực hiện chúng. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu tính năng và lợi ích về các công cụ CI tiêu chuẩn, bắt đầu với Jenkins, CircleCI và Travis CI, khám phá một công cụ CI khác, GitHub Actions, quy trình làm việc của GitHub Actions và các thành phần thiết yếu của chúng, thực hành sử dụng Tác vụ GitHub để thiết lập và kích hoạt quy trình công việc CI và tự động hóa báo cáo phạm vi mã.
 • Các mục tiêu, lợi ích, nguyên tắc chính và các phương pháp hay nhất của CD, các yêu cầu của quy trình CI/CD và sự khác biệt giữa CI và CD, một quy trình có liên quan chặt chẽ, tìm hiểu về các công cụ CD tiêu chuẩn, bao gồm Argo CD và Tekton, cũng như cách chọn công cụ tốt nhất cho công việc. 
 • Bạn sẽ khám phá các thành phần thiết yếu của nó và cách chúng hoạt động cùng nhau để tạo ra CD pipeline. Bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng quy trình từ các tác vụ Tekton, truyền tham số cho quy trình và xây dựng trình kích hoạt để bắt đầu chạy quy trình, cách triển khai các tác vụ Tekton có thể tái sử dụng từ Danh mục Tekton và tạo các tác vụ của riêng bạn để tự động kiểm tra, xây dựng Container Image và triển khai ứng dụng của bạn vào một môi trường OpenShift Kubernetes cluster

 

Sơ lược nội dung 

Module 1: Tổng quan CI/CD

 • CI/CD là gì?
 • Nền tảng và công cụ CI/CD
 • IaC (Infrastructure as Code)

 

Module 2: CI và công cụ CI

 • CI  và lợi ích của CI
 • Social Coding
 • Quy trình làm việc của nhánh tính năng Git
 • Công cụ CI
 • GitHub và GitHub Actions
 • Các hành động trên GitHub


Module 3: CD và công cụ CD

 • CD là gì?
 • Nguyên tắc chính về CD
 • Công cụ CD
 • Giới thiệu về Tekton và Pipelines
 • Xây dựng Tekton Pipeline
 • Tạo Trình kích hoạt Tekton
 • Tận dụng Danh mục Tekton
 • Tạo nhiệm vụ để kiểm tra và kiểm tra chất lượng
 • Container Image
 • Triển khai lên Kubernetes