Môn học: DOCKER - CƠ BẢN

DOCKER - CƠ BẢN

DOCKER - CƠ BẢN

3 BUỔI 4 Giờ/Ngày 2108 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
 • Chương trình Docker bao gồm các khái niệm cơ bản về vùng chứa Docker cùng với các khái niệm, các lệnh hữu ích nhất liên quan đến quản lý vùng chứa, quản lý Docker Image và Dockerfile.
 • Chương trình Docker Cơ bản là điều kiện tiên quyết cần thiết để học Docker Swarm và Kubernetes.

2. Nội dung chương trình
Chương 1: Giới thiệu Docker
 • Giới thiệu Docker
 • Thực hiện thiết lập Docker trên Linux
 • Cài đặt Docker
 • Các thành phần của Docker
 • Các khái niệm cơ bản Docker

Chương 2: Docker Containers
 • Thiết lập Ubuntu Container
 • Thực hành Docker Container dùng lệnh

 Chương 3: Quản lý Docker Images 
 • Thực hành Docker Image dùng lệnh
 • Tạo Docker Image không dùng Dockerfile
 • Dockerfile Directives
 • Containerizing sử dụng Dockerfile