Môn học: HỆ THỐNG CLOUD

HỆ THỐNG CLOUD

HỆ THỐNG CLOUD

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày 2206 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khóa học thực hành, kiến thức, kỹ năng cài đặt và cấu hình Private Cloud SaaS với OwnCloud, NextCloud.
 • Khóa học cũng trang bị kiến thức và kỹ năng triển khai Private Cloud IaaS với một số Open Source System như OpenStack, vOneCloud, ...

2 Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Cài đặt được Private SaaS với Owncloud, Nextcloud.
 • Quản trị và chia sẻ tài nguyên với Owncloud.
 • Cài đặt được Private IaaS với vOneCloud.
 • Triển khai Cloud đơn giản với vOneCloud, OpenStack.
 • Hoạch định và cấu hình được hạ tầng đám mây.

3. Thời lượng: 10 ngày, 4 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm về hệ điều hành Linux
 • Có kiến thức về các khái niệm đã được học trong khoá học tối ưu hoá và mở rộng cho hạ tầng ảo hoá VMware vSphere.

5. Nội dung chương trình
Chương 1: Giới thiệu khoá học
 • Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Mục tiêu khoá học
 • Các nguồn tài nguyên khoá học
Chương 2: Cài đặt Owncloud/Nextcloud
 • Yêu cầu cấu hình
 • Triển khai Owncloud/Nextcloud
 • Các phương thức cài đặt trong Linux
 • Công cụ cài đặt
 • Cài đặt từ giao diện dòng lệnh
 • Thay đổi Owncloud/Nextcloud URL
 • Cài đặt và quản lý các App
 • Các App hỗ trợ trong Owncloud/Nextcloud
 Chương 3: Cấu hình Cơ Sở Dữ Liệu
 • Chuyển đổi loại Cơ sở dữ liệu
 • Cấu hình Cơ sở dữ liệu
Chương 4: Quản trị và Chia sẻ tập tin
 • Chia sẻ tập tin.
 • Cấu hình cho upload với tập tin lớn hơn 512 MB.
 • Cấu hình kho lưu trữ ngoài
 • Các cơ chế chứng thực cho kho lưu trữ ngoài
 • Quản lý phiên bản và tuổi thọ của tập tin
 • Quản trị thùng rác
Chương 5: Duy trì Owncloud/Nextcloud
 • Sao lưu OwnCloud/Nextcloud.
 • Nâng cấp máy chủ Owncloud/Nextcloud.
 • Khôi phục Owncloud/Nextcloud
 • Di trú sang một máy chủ khác
 • Thao tá di dời thư mục dữ liệu
Chương 6: Cấu hình máy chủ
 • Cảnh báo trên trang Admin.
 • Sử dụng lệnh occ.
 • Hỗ trợ quét virus.
 • Cấu hình bộ nhớ đệm
 • Cấu hình đăng nhập
 • Thiết lập cấu hình tự động
Chương 7: Quản trị tài khoản người dùng
 • Thiết lập lại lỗi mất mật khẩu quản trị.
 • Thiết lập mật khẩu người dùng.
 • Chứng thực tài khoản người dùng với LDAP
 • Sử dụng cơ chế giám sát API
 Chương 8: Tổng quan vOneCloud/OpenStack
 • Giới thiệu vOneCloud/OpenStack
 • Các tính năng
 • Các thành phần,
 • Các tài khoản.
Chương 9: Triển khai Cloud
 • Triển khai vOneCloud.
 • Kết nối vCenter.
 • Tạo một Data Center ảo.
Chương 10: Cấu hình Cloud
 • Bảo mật và kiểm soát sự tiêu thụ tài nguyên.
 • Cấu hình Guest.
 • Đám mây nơi người dùng cuối.
 • Cấu hình hạ tầng
 • Cấu hình Appliance

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO