Môn học: Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập

Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập

Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (IDS/IPS - Intrusion Detection/Prevention System) là một thành phần quan trọng trong bảo mật mạng, được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành động xâm nhập vào mạng hoặc hệ thống của tổ chức.

Chương trình học này sẽ cung cấp các nội dung chính về nguy cơ bảo mật trên hệ thống thông tin, các phương pháp phát hiện xâm nhập, các kỹ thuật ngăn ngừa xâm nhập, thực hành cài đặt và cấu hình để bạn có khả năng và kinh nghiệm xây dựng hệ thống


Mục tiêu khóa học
 • Hiểu được các nguy cơ bảo mật trên hệ thống thông tin như tấn công mạng, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công virus, tấn công DoS/DDoS, và các cuộc tấn công khác.

 • Phân loại hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập như NIDS, HIDS, IPS và Firewall.
 • Ứng dụng các phương pháp phát hiện xâm nhập như phát hiện dựa trên hành vi và phát hiện dựa trên dấu vết.
 • Nắm được các kỹ thuật ngăn ngừa xâm nhập như tạo chính sách bảo mật hợp lý, sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu, tạo các vòng bảo vệ đa lớp và kiểm tra quyền truy cập vào hệ thống.
 • Kỹ năng xây dựng các hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập.
 • Có khả năng đánh giá và phát hiện các nguy cơ bảo mật thông tin và mạng máy tính.
 
Hình thức đào tạo
 • Tham gia học trực tiếp và thực nghiệm triển khai hạ tầng trên thiết bị
 • Tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu và nội dung doanh nghiệp (In house Training)
 • Cung cấp bài giảng, sách, tài liệu, tài liệu thực hành
 • Cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học

Nội dung chương trình
/* Nội dung có thể thay đổi theo yêu câu đào tạo của doanh nghiệp */

Phần 1: K thuật tấn công hệ thống
 • Tổng quan về các nguy cơ và cách thức tấn công mąng
 • Các giai đoạn, quy trình, kthuật tấn công mng
 • Kiểm soát an toàn thông tin mng


Phần 2: Phân tích điểm yếu và xử l an toàn thông tin mąng (Vulnerability)

 • Các khái niệm về đánh giá, phân tích điểm yếu
 • Giải pháp phân tích, đánh giá và qunlý điểm yếu
 • Các công cụ đánh giá phát hiện điểm yếu
 • Xử lkhắc phc, sử dng bn vá


Phần 3: Hệ thống pht hiện v ngăn ngừa xâm nhập 

 • Khái niệm
 • Phân loi các loi hệ thống ngăn ngừa xâm nhập
 • Thiết kế mô hnh mng


Phần 4: Bo vệ hệ thống với các thiết b

 • Các mc tiêu ca bo vệ hệ thống
 • Hệ thống phát hiện xâm nhập
 • Hệ thống ngăn ngừa xâm nhập