Môn học: LẬP TRÌNH C

LẬP TRÌNH C

LẬP TRÌNH C

10 BUỔI 2 Giờ/Ngày 782 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học

 • Cung cấp kỹ thuật lập trình và kiến thức ngôn ngữ lập trình C
 • Thực hành các kỹ thuật lập trình C

2. Nội dung chương trình


Chương 1: Giới thiệu lập trình C [ Link tài liệu ]

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

Chương 2: Các thành phần cơ bản [ Link tài liệu ]

 • Hệ thống từ khóa và ký tự
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Hằng và biến
 • Biểu thức và các phép toán
 • Các hàm nhập, xuất
 • Câu hỏi bài tập

Chương 3: Các lệnh có cấu trúc [ Link tài liệu ]

 • Lệnh cấu trúc rẽ nhánh và lựa chọn
 • Lệnh cấu trúc vòng lặp
 • Xử lý một số lỗi thường gặp
 • Câu hỏi và bài tập

Chương 4: Mảng [ Link tài liệu ]

 • Khái niệm và phân loại mảng.
 • Các thao tác cơ bản trên mảng
 • Sắp xếp và tìm kiếm
 • Xử lý một số lỗi thường gặp
 • Câu hỏi và bài tập

Chương 5: Hàm [ Link tài liệu ]

 • Giới thiệu
  • Hàm chuẩn
  • Hàm tự định nghĩa
  • Hàm và chương trình
 • Xây dựng hàm
  • Phân tích yêu cầu
  • Nguyên tắc xây dựng hàm
 • Phạm vi họat động của biến trong chương trình
  • Biến cục bộ
  • Biến toàn cục

Chương 6: Con Trỏ [ Link tài liệu ]

 • Khái niệm con trỏ
 • Cách sử dụng biến con trỏ và các toán tử con trỏ
 • Gán giá trị cho con trỏ
 • Phép toán trên con trỏ
 • So sánh con trỏ
 • Con trỏ và mảng một chiều
 • Con trỏ và mảng nhiều chiều
 • Cách cấp phát bộ nhớ


Chương 7: Kiểu chuỗi ký tự  [ Link tài liệu ]

 • Khái niệm về chuỗi ký tự
 • Một số hàm xử lý chuỗi
 • Con trỏ và chuỗi
 • Xử lý một số lỗi thường gặp
 • Câu hỏi và bài tập


Chương 8: Kiểu dữ liệu mở rộng [ Link tài liệu ]

 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu mở rộng
 • Các thao tác trên kiểu dữ liệu
 • Câu hỏi và bài tập


Chương 9: Quản lý tập tin [ Link tài liệu ]

 • Quản lý tập tin trong C - Mở và đóng tập tin
 • Các thao tác trên tập tin
 • Các luồng tập tin đặc biệt
 • Câu hỏi và bài tập