Môn học: LẬP TRÌNH C++

LẬP TRÌNH C++

LẬP TRÌNH C++

10 BUỔI 2 Giờ/Ngày 874 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình

 • Cung cấp kỹ thuật C ++ từ các tính năng rất cơ bản đến nâng cao hơn. 
 • Nội dung bao gồm các lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình, toán tử, cấu trúc dữ liệu, con trỏ, xử lý tệp, cấp phát bộ nhớ động, đệ quy, các khái niệm lập trình cơ bản như biến, phân nhánh và lặp, hàm, tham số tham chiếu, mảng, chuỗi, vectơ dựa trên các Project C ++.
 • Chương trình sẽ không ngừng được hoàn thiện trong tương lai dựa trên phản hồi của người học

2. Nội dung chương trình

Chương 1: Giới thiệu lập trình C++

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++
 • Download và cài đặt IDE Code, IDE Dev-C++
 • Chương trình Hello World


Chương 2: Loại dữ liệu, Biến, Toán tử

 • Khái niệm loại dữ liệu C++
 • Biến C++ và lưu trữ biến trong bộ nhớ
 • Khai báo và cách dùng Biến
 • Hằng và biến trong C++
 • Các loại Modifier trong C++ 
 • Toán tử và phân loại Toán tử
 • Bài tập 

Chương 3: Cấu trúc lặp

 • Khái niệm về Control flow và Statement
 • Cấu trúc If else trong C++
 • Vòng lặp C++
 • Vòng lặp Do While
 • Bài tập lập trình

Chương 4: Hàm

 • Khái niệm về Hàm trong C++
 • Khai báo Hàm trong C++
 • Thư viện Hàm trong C++
 • Gọi Hàm trong C++
 • Câu hỏi và bài tập

Chương 5: Mảng

 • Khái niệm về Mảng
 • Mảng trong C++
 • Mảng 2 chiều
 • Bài tập lập trình

Chương 6: Con Trỏ 

 • Khái niệm Con trỏ
 • Null Pointer trong C++
 • Lập trình Con trỏ và Mảng
 • Void Pointer trong C++ 

Chương 7: Kiểu chuỗi 

 • Khái niệm về chuỗi
 • Một số hàm xử lý chuỗi
 • Con trỏ và chuỗi
 • Câu hỏi và bài tập


Chương 8: Bộ nhớ động

 • Hiểu về bộ nhớ động trong C++
 • Bộ nhớ động và Mảng
 • Ngày và giờ hiện tại trong C++
 • Định dạng và sử dụng Struct trong C++
 • Câu hỏi và bài tập


Chương 9: Lập trình hướng đối tượng trong C++

 • Hiểu về OOP
 • Lớp và đối tượng trong C++
 • Public, Protected và Private
 • Class Constructor và Destructor

 

 Chương 10: Kế thừa trong C++

 

 • Hiểu về Kế thừa
 • Lập trình Kế thừa trong C++
 • Multiple Inheritance

  

 

Chương 11: Lập trình hướng đối tượng nâng cao trong C++

 • Nạp chồng hàm (Function Overloading) trong C++
 • Tính đóng gói trong C++
 • Tính trừu tượng trong C++
 • Xử lý ngoại lệ trong C++
 • Tính đa hình trong C++
 • Template trong C++
 • Recursion trong C++

 

 

Chương 12: Đọc & ghi File trong C++

 • Hiểu về Đọc và ghi File  trong C++
 • Text File
 • Ghi File

Chương 13: Cấu trúc dữ liệu

 • Cấu trúc dữ liệu là gì
 • Stack trong C++
 • Hàng đợi Queue trong C++