Môn học: LẬP TRÌNH PYTHON 3

LẬP TRÌNH PYTHON 3

LẬP TRÌNH PYTHON 3

24 session 2 giờ/session 2030 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI PYTHON 3


Slot (2h) Nội dung bài giảng Tài liệu giảng dạy Ghi chú
1 Giới thiệu nội dung khoá học
1.1. Python là gì?
1.2. Giao diện lệnh Python
1.3. Các toán tử đơn giản
1.4. Các toán tử số học
1. Basic concepts
2 1.5. Chuỗi
1.6. None
1.7. Chuyển đổi kiểu dữ liệu
1.8. Các biến
1.9. Các toán tử

3 Lab1 - Sử dung Python 3 và công cụ Sublime Text
Thực hành
Giao bài tập làm thêm
Báo cáo nhóm
4 2.1. So sánh & và kiểu dữ liệu boolean
2.2. Cấu trúc điều kiện if
2.3. Cấu trúc Logic Boolean
2. Control Structures
5 2.4. Toán tử ưu tiên
2.5. Cấu trúc lặp while
2.6. Kiểu Danh sách (list)

6 2.7. Kiểu Từ điển (Dictionary)
2.8. Kiểu Dãy (Range)
2.9. Cấu trúc lặp for

7 Lab2 - Lập trình một Calculator đơn giản
Thực hành
8 3.1. Sử dụng lại mã lệnh (Code Reuse)
3.2. Các hàm (Function)
3. Functions & Modules
9 3.3. Các chú thích và chuỗi tham chiếu
3.4. Các mô đun (Module)
3.5. Các thư viện chuẩn & pip

10 4.1. Các ngoại lệ (Exception)
4.2. Các khẳng định (Assertion)
4. Exceptions & Files
11 4.3. Làm việc với File
12 5.1. Giới thiệu các hàm
5.2 Hàm ẩn danh (Lambda)
5. Functional Programming
13 5.3 map & filter
5.4 Hàm khởi sinh (Generator)
5.5 Hàm Trang trí (Decorator)

14 5.6. Hàm đệ quy (Recursion)
5.7. Các tập hợp (Set)
5.8. Mô đun itertools

15 6.1. Lớp (Class)
6.2. Sự thừa kế (Inheritance)
6. Object-Oriented Programming
16 6.3. Các phương thưc kỳ diệu & nạp chồng toán tử
17 6.4. Vòng đời đối tượng (Object Lifecycle)
6.5. Ẩn dữ liệu (Data Hiding)

18 6.6. Các phương thức tĩnh & Lớp
6.7. Các thuộc tính (Property)

19 Lab3 - Lập trình một Game đơn giản
Thực hành
20 7.1. Giới thiệu biểu thức chính quy
7.2. Các ký hiệu chỉ định (Metacharacter)
7.3. Các lớp dữ liệu chuỗi
7. Regular Expressions
21 7.4. Các nhóm (Group)
7.5. Các chuỗi đặc biệt (Special Sequence)
7.6. Rút trích thông tin

22 8.1. Thiền của Python (Zen of Python)
8.2 PEP
8.3. Các tham số của Function
8.4. Đóng gói và giải nén đối số (Tuple Unpacking)
8. Pythonicness & Packaging
23 8.5. Toán tử ba ngôi (Ternary Operator)
8.6. Các mệnh đề trong else
8.7. __main__
8.8. Các thư viện chính của bên thứ 3

24 Lab4 - Đóng gói cài đặt chương trình cho người dùng
Thực hành
Báo cáo nhóm và tổng kết chương trình.


Các Bài Tập Trải Nghiệm:
https://www.practicepython.org/
https://www.w3resource.com/python-exercises/
https://pynative.com/python-exercises-with-solutions/