Môn học: MICROSOFT 365

MICROSOFT 365

MICROSOFT 365

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
 • Cung cấp kiến thức thiết lập và cấu hình Microsoft 365

2. Nội dung chương trình
Chương 1: Cloud Services
 • Cloud & Cloud services
 • Phân loại Cloud services
 • So sánh các mô hình dịch vụ (Service Models)

Chương 2: Microsoft 365 (M.365)
 • Tổng quan về Exam M.365
 • Một số tính năng của M.365
 • Cloud vs On-Premises for Office 365
 • M.365 licensing  & M365 pricing option
 • M365 support
 • Giao diện quản lý Admin Center and Portal

Chương 3: Thiết lập Exchange Online trên M.365 
 • Exchange Online
 • Distribution Lists
 • Dynamic DLs
 • Mail-enabled security group
 • Shares mailboxs
 • Public Folder

Chương 4: Teamwork & Collaboration 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) với M.365
 • Lưu trữ OneDrive for Bussiness
 • SharePoint Online
 • Microsoft Team

Chương 5: Microsoft Intune
 • Tổng quan về BYOD (Bring Your Own Device)
 • Quản lý thiết bị Endpoint với M.365
 • Điều khiển truy cập M.365

Chương 6: Office 365 ProPlus
 • Giới thiệu Office 365 ProPlus
 • Các tính năng của Office 365 ProPlus
 • Triển khai Office 365 ProPlus

Chương 7: Enterprise Mobility and Security
 • Làm việc ADDS với M.365
 • Thực thi chính sách với Azure AD
 • Chính sách Data loss prevention
 • M365 Security and Compliance Center