Môn học: Python Programming for Hacker

Python Programming for Hacker

Python Programming for Hacker

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khoá học Python Programming for Hacker cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lập trình các công cụ pentest, khai thác các lỗ hổng của hệ thống, ….
 • Khoá học này còn cung cấp học viên các kiến thức và kỹ năng phát hiện và phân tích được các loại mã độc.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khóa học này, học viên có khả năng:
 • Mô tả được các kiểu dữ liệu trong Python, cấu trúc điều khiển, hàm và các module, ….
 • Có khả năng xử lý tập tin với Python
 • Sử dụng được kỹ năng lập trình hàm, lập trình hướng đối tượng
 • Xác định, phát hiện được lỗi và kiểm soát lỗi
 • Xây dựng được các chương trình quản lý lỗi với Python
 • Lập trình các ứng dụng tiêm mã độc vào các chương trình nhằm khai thác lỗ hổng
 • Phân tích được mã độc nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống mạng máy tính ở các tổ chức, doanh nghiệp, ...

3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm về tấn công và phòng thủ trong không gian mạng.
 • Các học viên đã học xong khoá Essentials for Ethical Hacker (Tấn công và kiểm thử xâm nhập).

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
 • Tổng quan về Python
 • Giao diện lệnh Python
 • Các phép toán đơn giản
 • Các phép toán số học
 • Chuỗi
 • Chuyển kiểu
 • Các biến
Chương 2: Cấu trúc điều khiển
 • Logic và so sánh
 • Điều kiện if
 • Phép toán logic
 • Vòng lặp while
 • Danh sách
 • Vòng lặp for
Chương 3: Hàm và module
 • Hàm
 • Module
 • Các thư viện chuẩn và pip
 • Chương 4: Ngoại lệ và tập tin
 • Các ngoại lệ
 • Sự khẳng định
 • Làm việc với tập tin
Chương 5: Lập trình hàm
 • Lamdas
 • Ánh xạ và lọc
 • Đệ quy
 • Tập hợp
 • Công cụ xử lý lặp
Chương 6: Lập trình hướng đối tượng
 • Phân lớp
 • Thừa kế
 • Phương thức chồng
 • Ẩn dữ liệu
 • Phương thức tĩnh
 • Các thuộc tính
Chương 7: Trình diễn theo quy tắc
 • Kiểu đặc biệt
 • Lớp ký tự
 • Nhóm
 • Chuỗi đặc biệt
 • Trích xuất email
Chương 8: Đóng gói
 • PEP
 • Các đối số hàm
 • Phép toán tam phân
 • __main__
 • Các thư viện ngoại
Chương 9: Xử lý lỗi
 • Giới thiệu các thanh gi của CPU
 • Stack
 • Các sự kiện xử lý lỗi
 • Điểm phân tách
Chương 10: Xây dựng chương trình xử lý lỗi
 • Thu thập các trạng thái thanh ghi của CPU
 • Triển khai kiểm soát sự kiện xử lý lỗi
 • Điểm phân tách tối cao
Chương 11: PyDbg
 • Chương trình xử lý lỗi Python đơn giản trên Windows
 • Chương trình xử lý lỗi miễn nhiễm
Chương 12: Tiêm mã độc
 • Kỹ thuật khoan thủng hệ thống
 • Thư viện động và tiêm mã độc
Chương 13: Fuzzing và Sulley
 • Fuzzing
 • Sulley
Chương 14: Chương trình phân tích mã độc
 • Cài đặt IDAPython
 • Các chức năng của IDAPython
 • Mã lệnh mẫu
Chương 15: PyEmu
 • Cài đặt PyEmu
 • Tổng quan về PyEmu
 • IDAPyEmu