Môn học: SQL SERVER CƠ BẢN

SQL SERVER CƠ BẢN

SQL SERVER CƠ BẢN

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
 • SQL là một trong những kỹ năng công nghệ có nhu cầu cao nhất do đó các công ty Công nghệ đang rất cần các chuyên gia SQL. Học SQL là một trong những cách nhanh nhất để cải thiện triển vọng nghề nghiệp của bạn và có được công việc nhà phát triển SQL.
 • Chương trình được cung cấp kiến ​​thức về Microsoft SQL Server trong thời gian ngắn bằng cách học các nguyên tắc cơ bản về sql cho người mới bắt đầu, Những kỹ năng này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL chính nào khác, chẳng hạn như MySQL, Oracle, v.v.

2. Nội dung chương trình
Chương 1: Giới thiệu Microsoft SQL Server
 • Giới thiệu Microsoft SQL Server
 • Cài đặt Microsoft SQL Server
 • Cài đặt Microsoft SQL Server Management Studio

Chương 2: Tạo Database
 • Tạo Database trong Microsoft SQL Server
 • Tạo Table
 • Primary Key
 • Composite Key
 • Foreign Key
 • Drop Foreign key
 • Quiz

Chương 3: Quản lý dữ liệu
 • Thêm dữ liệu vào Table
 • Chọn dữ liệu
 • Cập nhật và điều chỉnh dữ liệu
 • Xóa dữ liệu trong Table

Chương 4: Truy vấn 
 • Hàm Substring trong SQL
 • Từ khóa Distinct 
 • Đìều kiện Like
 • SQL Function
 • Group By

Chương 5: SQL Joins
 • Inner join
 • Left join
 • Right join
 • Full join
 • Quiz

Chương 6: Lập trình SQL Server
 • Stored procedures 
 • SQL jobs

Chương 7: Sao lưu Database
 • Sao lưu SQL Database (Database backup)
 • Khôi phục Database backup