Môn học: TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG SMART HOME THỰC TẾ

TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG SMART HOME THỰC TẾ

TRẢI NGHIỆM HỆ THỐNG SMART HOME THỰC TẾ

LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Nguyên lý và ứng dụng IoT
 • Ứng dụng giải pháp Smart Home trong cuộc sống
 • Trải nghiệm hệ thống Smart Home thực tế

2. Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan về IoT
 • Xu hướng phát triển của IoT 
 • Các giải pháp IoT và ứng dụng thực tế.
 • Quy trình thiết kế sản phẩm.

Phần 2: Tổng quan Smart Home
 • Nguyên lý hoạt động của Smart Home.
 • Ứng dụng trong Smart Home và xu hướng.
 • Rào cản của sự phát triển và những giải pháp.
 • Các giải pháp Smart Home tại thị trường

Phần 3: Thiết lập hệ thống Smart Home
 • Giới thiệu các thiết bị trong hệ thống.
 • Gateway (Host) của Smart Home.
 • Kết nối Host và các thiết bị hỗ trợ.
 • Sơ đồ lắp đặt, bố trí thiết bị trong nhà.

Phần 4: Ứng dụng Smart Home
 • Tích hợp điều khiển bằng giọng nói
 • Tập hợp điều khiển các Remote control
 • Phối hợp các kịch bản tiện ích
 • Ứng dụng các giải pháp nâng cao

Phần 5: Hệ thống Smart Home
 • Hệ thống quản lý.
 • Hệ thống Smart Security

Phần 6: Trải nghiệm hệ thống Smart Home
 • Cung cấp dịch vụ lắp đặt
 • Cung cấp dịch vụ an ninh
 • Ý tưởng xây dựng Smart Home

* Trải nghiệm hệ thống của SmartZ