Môn học: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 1495 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
Thiết kế và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows Server 2016

2. Nội dung chương trình
MODULE 1- INSTALLING, UPGRADING, AND MIGRATING SERVERS
Lesson 1 - Introduction to Windows Server 2016 [ Slide Lesson 1 ]
Lab 1.1 - Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 [ Lab 1.1 ]
 
MODULE 2 - CONFIGURING LOCAL STORAGE
Lesson 2 - Configuring Local Storage [ Slide Lesson 2 ]

MODULE 3 - INSTALLING AND CONFIGURING HYPER-V AND VIRTUAL MACHINES
Lesson 3 - Installing and configuring Hyper-V and virtual machines [ Slide Lesson 3 ]
Lab 3.1 - Cài đặt và cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2016 [ Lab 3.1 ]
Lab 3.2 - Cài đặt và cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 [ Lab 3.2 ]
Lab 3.3 - Cài đặt và quản lý Nano Server trên Windows Server 2016 [ Lab 3.3 ]

MODULE 4 - INTRODUCTION TO ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES
Lesson 4 - Installing and configuring domain controllers [ Slide Lesson 4 ]
Lab 4.1 - Cài đặt và cấu hình Domain Controller trên Windows Server 2016 [ Lab 4.1 ]
Lab 4.2 - Hạ cấp Domain Controller trên Windows Server 2016 [ Lab 4.2 ]
Lab 4.3 - Cài đặt và cấu hình Domain Controller trên Windows Server 2016 CORE [ Lab 4.3 ]
 
MODULE 5 - CREATING OU/GROUP/USER USING COMMANDS, CSVDE, LDIFDE, VBSCRIPT
Lab 5.1 - Tạo OU/Group/User sử dụng lệnh [ Lab 5.1 ]
Lab 5.2 - Tạo OU/Group/User sử dụng CSVDE [ Lab 5.2 ]
Lab 5.3 - Tạo OU/Group/User sử dụng LDIFDE [ Lab 5.3 ]
Lab 5.4 - Tạo OU/Group/User sử dụng vbScript [ Lab 5.4 ]
 
MODULE 6 - MANAGING OBJECTS IN AD DS
Lesson 6 - Managing objects in AD DS [ Slide Lesson 6 ]
Lab 6.1 - Triển khai phần mềm sử dụng GPO [ Lab 6.1 ]
Lab 6.2 - Login Script sử dụng GPO [ Lab 6.2 ]

MODULE 7 - IMPLEMENTING DHCP
Lesson 7 - Implementing DHCP [ Slide Lesson 7 ]
Lab 7.1 - Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Windows Server 2016 [ Lab 7.1 ]
Lab 7.2 - Cấu hình DHCP Failover trên Windows Server 2016 [ Lab 7.2 ]
 
MODULE 8 - IMPLEMENTING DNS
Lesson 8 - Implementing DNS [ Slide Lesson 8 ]
Lab 8.1 - Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016 [ Lab 8.1 ]
Lab 8.2 - Cấu hình Secondary DNS Server trên Windows Server 2016 [ Lab 8.2 ]

MODULE 9 - DEPLOYING AND MAINTAINING SERVER IMAGES
Lesson 9 - Deploying and Maintaining Server Images [ Slide Lesson 9 ]
Lab 9.1 - Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services [ Lab 9.1 ]

MODULE 10 - IMPLEMENTING UPDATE MANAGEMENT
Lesson 10 - Implementing Update Management [ Slide Lesson 10 ]

MODULE 11 - OPTIMIZING FILE SERVICES
Lesson 11 - Optimizing File Services [ Slide Lesson 11 ]
Lab 11.1 - Cấu hình File Server Resource Manager Quotas [ Lab 11.1 ]
Lab 11.2 - Cài đặt và cấu hình Distributed File System [ Lab 11.2 ]

MODULE 12 - FTP SERVER
Lab 12.1 - Cài đặt và cấu hình FTP Server [ Lab 12 ]

MODULE 13 - WEB SERVER
Lab 13.1 - Cài đặt và cấu hình Web Server [ Lab 13 ]

MODULE 14: IMPLEMENTING AD CS
Lab 14.1 - Cấu hình SSL Certificate cho Web Server [ Lab 14 ]

MODULE 15 - ROUTING AND REMOTE ACCESS SERVICE (RRAS)
Lab 15.1 - Cài đặt và cấu hình NAT [ Lab 15.1 ]
Lab 15.2 - Cài đặt và cấu hình RRAS [ Lab 15.2 ]
 
MODULE 16 - VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
Lab 16.1 - Cài đặt và cấu hình kết nối VPN PPTP (CLIENT TO SITE) [ Lab 16.1 ]
Lab 16.2 - Cài đặt và cấu hình kết nối VPN PPTP (SITE TO SITE) [ Lab 16.2 ]
Lab 16.3 - SSTP
 
MODULE 17 - RADIUS
Lab 17.1 - Cấu hình RADIUS Server xác thực kết nối VPN PPTP (CLIENT TO SITE) [ Lab 17.1 ]
 
MODULE 18 - BACKUP & RECOVERY
Lab 18.1 - Backup & Recovery trên Windows Server 2016 [ Lab 18.1 ]

MODULE 19 - ADDITIONAL DOMAIN CONTROLLER (ADC) & READ-ONLY DOMAIN CONTROLER (RODC)
Lab 19.1 - Cài đặt và cấu hình ADC [ Lab 19.1 ]
Lab 19.2 - Cài đặt và cấu hình RODC [ Lab 19.2 ]
 
MODULE 20 - FSMO
Lab 20.1 - FSMO [ Lab 20.1 ]
Lab 20.2 - Global Catalog Server [ Lab 20.2 ]
 
MODULE 21 - CHILD DC
Lab 21 - Child Domain [ Lab 21 ]

MODULE 22: FOREST TRUST
Lab 22 - Trust Forest [ Lab 22 ]
 
MODULE 23 - MULTI SITE
Lab 23 - Multi Site [ Lab 23 ]

MODULE 24: FAILOVER CLUSTER
Lab 24.1 - Cài đặt và cấu hình iSCSI Storage [ Lab 24.1 ]
Lab 24.2 - Cài đặt và cấu hình Failover Cluster cho máy ảo Hyper-V [ Lab 24.2 ]

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO