Môn học: TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày 539 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình, quản trị các chức năng trong VMware vSphere 6, bao gồm VMware ESXi 6 và VMware vCenter Server 6. Khoá học này chuẩn bị cho bạn quản trị một hạ tầng ảo hoá với vSphere cho một tổ chức với bất kỳ kích cỡ nào.
 • Khoá học này là khoá học dành cho các chuyên gia đã có trình độ VCA để đáp ứng việc triển khai cài đặt, cấu hình và quản trị nâng cao vSphere 6.7.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Mô tả được trung tâm dữ liệu trên cơ sở phần mềm
 • Triển khai được ESXi host và tạo các máy ảo
 • Mô tả được kiến trúc vCenter Server
 • Triển khai được một vCenter Server hoặc một VMware vCenter Server Appliance
 • Sử dụng được vCenter Server để quản trị một ESXi host
 • Cấu hình và quản trị được hạ tầng vSphere với VMware vSphere Client và VMware vSphere Web Client
 • Cấu hình được mạng ảo với các switch tiêu chuẩn vSphere
 • Sử dụng được vCenter Server các loại ổ đĩa lưu trữ host: VMware vSphere VMFS, NFS, SAN ảo, và các ổ đĩa ảo
 • Quản trị được các máy ảo, mẫu, nhân bản, và bản lưu
 • Tạo được vApp
 • Mô tả và sử dụng được thư viện nội dung
 • Di trú được các máy ảo với VMware vSphere vMotion
 • Sử dụng được VMware vSphere Storage vMotion để di trú các kho lưu trữ máy ảo
 • Giám sát được việc sử dụng tài nguyên và quản lý kho tài nguyên
 • Sử dụng được VMware vRealize Operations Manager để xác định và giải quyết các vấn đề thông qua phân tích và báo động
 • Quản lý được VMware vSphere High Availability và VMware vSphere Fault Tolerance
 • Sử dụng được VMware vSphere Replication và VMware vSphere Data Protection để nhân bản các máy ảo và thực hiện khôi phục dữ liệu
 • Sử dụng được các cụm VMware vSphere Distributed Resource Scheduler để cải thiện khả năng mở rộng host
 • Sử dụng được các switch phân bố trong vSphere để cải thiện khả năng mở rộng mạng
 • Sử dụng được VMware vSphere Update Manager để áp dụng các gói vá lỗi và thực hiện xử lý sự cố cơ bản cho các hoạt động của ESXi host, máy ảo, và vCenter Server.

3. Thời lượng: 10 ngày, 4 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm về hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux
 • Có kiến thức về các khái niệm đã được học trong khoá học VMware Data Center Virtualization Fundamentals dành cho chứng chỉ VCA-DCV

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Giới thiệu khoá học
 • Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Mục tiêu khoá học
 • Các nguồn tài nguyên khoá học
 • LAB thực hành phục vụ khoá học
Chương 2: Trung tâm dữ liệu trên nền tảng phần mềm
 • Giới thiệu các thành phần của trung tâm dữ liệu trên nền tảng phần mềm
 • Mô tả vSphere thích hợp cho kiến trúc đám mây
 • Cài đặt và sử dụng vSphere Client
 • Tổng quan của ESX
 Chương 3: Tạo Máy Ảo
 • Giới thiệu máy ảo, phần cứng máy ảo và các tập tin máy ảo
 • Tạo và làm việc với máy ảo và các mẫu
Chương 4: vCenter Server
 • Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
 • Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance
 • Sử dụng vSphere Web Client
 • Quản lý bản quyền và các đối tượng kiểm kê vCenter Server
Chương 5: Cấu hình và quản lý các mạng ảo
 • Mô tả, tạo, và quản lý các switch tiêu chuẩn
 • Cấu hình các chính sách bảo mật switch ảo và cân bằng tải
 • Tạo, cấu hình, và quản lý các switch phân bố, kết nối mạng, và nhóm cổng trong vSphere
Chương 6: Cấu hình và quản trị được Ổ đĩa ảo
 • Giới thiệu các giao thức đĩa lưu trữ và thiết bị lưu trữ
 • Thương thảo giữa các ESXi host sử dụng ổ đĩa lưu trữ dạng iSCSI và NFS
 • Tạo và quản lý các kho lưu trữ VMFS và NFS
 • Giới thiệu SAN ảo của VMware
 • Giới thiệu các ổ đĩa ảo
Chương 7: Quản lý Máy Ảo
 • Sử dụng các mẫu và nhân bản để triển khai những máy ảo mới
 • Chỉnh sửa và quản lý các máy ảo
 • Thự hiện di trú với vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
 • Tạo và quản lý các bản lưu máy ảo
 • Tạo các vApp
 • Giới thiệu các loại thư viện nội dung và cách thức triển khai và sử dụng chúng
 Chương 8: Quản lý và giám sát Tài nguyên
 • Giới thiệu các khái niệm CPU và bộ nhớ ảo
 • Cấu hình và quản lý các kho tài nguyên
 • Mô tả các phương thức tối ưu hoá hiệu dụng CPU và bộ nhớ
 • Sử dụng nhiều công cụ để giám sát hiệu dụng tài nguyên
 • Tạo và sử dụng báo động để thông báo các điều kiện chắc chắn và sự kiện
 • Xác định và xử lý các sự cố tài nguyên máy ảo
 • Giới thiệu vRealize Operations Manager cho việc giám sá và quản lý trung tâm dữ liệu
Chương 9: vSphere HA và vSphere Fault Tolerance
 • Giải thích kiến trúc vSphere HA
 • Cấu hình và quản lý cụm vSphere HA
 • Sử dụng các thành phần nâng cao của vSphere HA
 • Giới thiệu vSphere Fault Tolerance
 • Kích hoạt vSphere Fault Tolerance trên các máy ảo
 • Giới thiệu vSphere Replication
 • Sử dụng vSphere Data Protection để sao lưu và khôi phục dữ liệu
Chương 10: Khả năng mở rộng Host
 • Mô tả các chức năng và lợi ích của một cụm vSphere DRS
 • Cấu hình và quản lý một cụm vSphere DRS
 • Làm việc với các quy tắc quan hệ ràng buộc và quan hệ bất hợp
 • Sử dụng vSphere HA và vSphere DRS cùng với nhau cho sự duy trì liên tục trong doanh nghiệp