Môn học: TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

TRIỂN KHAI & QUẢN TRỊ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMWARE vSphere

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày 5560 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình, quản trị các chức năng trong VMware vSphere 7, bao gồm VMware ESXi 7 và VMware vCenter Server 7. Khoá học này cung cấp khả năng quản trị một hạ tầng ảo hoá với VMware vSphere.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Mô tả được trung tâm dữ liệu trên cơ sở phần mềm
 • Triển khai được ESXi host và tạo các máy ảo
 • Mô tả được kiến trúc vCenter Server
 • Triển khai được một vCenter Server hoặc một VMware vCenter Server Appliance
 • Sử dụng được vCenter Server để quản trị một ESXi host
 • Cấu hình và quản trị được hạ tầng vSphere với VMware vSphere Client và VMware vSphere Web Client
 • Cấu hình được mạng ảo với các switch tiêu chuẩn vSphere
 • Sử dụng được vCenter Server các loại ổ đĩa lưu trữ host: VMware vSphere VMFS, NFS, SAN ảo, và các ổ đĩa ảo
 • Quản trị được các máy ảo, mẫu, nhân bản, và bản lưu
 • Tạo được vApp
 • Mô tả và sử dụng được thư viện nội dung
 • Di trú được các máy ảo với VMware vSphere vMotion
 • Sử dụng được VMware vSphere Storage vMotion để di trú các kho lưu trữ máy ảo
 • Giám sát được việc sử dụng tài nguyên và quản lý kho tài nguyên
 • Sử dụng được VMware vRealize Operations Manager để xác định và giải quyết các vấn đề thông qua phân tích và báo động
 • Quản lý được VMware vSphere High Availability và VMware vSphere Fault Tolerance
 • Sử dụng được VMware vSphere Replication và VMware vSphere Data Protection để nhân bản các máy ảo và thực hiện khôi phục dữ liệu
 • Sử dụng được các cụm VMware vSphere Distributed Resource Scheduler để cải thiện khả năng mở rộng host
 • Sử dụng được các switch phân bố trong vSphere để cải thiện khả năng mở rộng mạng
 • Sử dụng được VMware vSphere Update Manager để áp dụng các gói vá lỗi và thực hiện xử lý sự cố cơ bản cho các hoạt động của ESXi host, máy ảo, và vCenter Server.

3. Thời lượng: 10 ngày, 4 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm về hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux
 • Có kiến thức về các khái niệm đã được học trong khoá học VMware Data Center Virtualization Fundamentals dành cho chứng chỉ VCA-DCV

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Giới thiệu khoá học
 • Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Mục tiêu khoá học
 • Các nguồn tài nguyên khoá học
 • LAB thực hành phục vụ khoá học [ Mô hình LAB ]

Chương 2: Trung tâm dữ liệu trên nền tảng phần mềm [ Slide Module 1: Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center ]
 • Giới thiệu các thành phần của trung tâm dữ liệu trên nền tảng phần mềm 
 • Mô tả vSphere thích hợp cho kiến trúc đám mây
 • Cài đặt và sử dụng vSphere Client
 • Tổng quan của ESX

Chương 3: Tạo Máy Ảo Slide Module 2: Virtual Machines ]
 • Giới thiệu máy ảo
 • Cài đặt máy ảo & VMware Tools
 • Phần cứng máy ảo và các tập tin máy ảo
 • Giới thiệu về Containers

Chương 4: vCenter Server [ Slide Module 3: vCenter Server ]
 • Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
 • Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance
 • Sử dụng vSphere Web Client
 • Quản lý bản quyền và các đối tượng kiểm kê vCenter Server

Chương 5: Cấu hình và quản lý các mạng ảo [ Slide Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks ]
 • Mô tả, tạo, và quản lý các switch tiêu chuẩn
 • Cấu hình các chính sách bảo mật switch ảo và cân bằng tải
 • Tạo, cấu hình, và quản lý các switch phân bố, kết nối mạng, và nhóm cổng trong vSphere

Chương 6: Cấu hình và quản trị StorageSlide Module 5: Configuring and Managing Virtual Storage ]
 • Giới thiệu các giao thức đĩa lưu trữ và thiết bị lưu trữ
 • Thương thảo giữa các ESXi host sử dụng ổ đĩa lưu trữ dạng iSCSI và NFS
 • Tạo và quản lý các kho lưu trữ VMFS và NFS
 • Giới thiệu SAN ảo của VMware [ Lab 5.1. Cấu hình máy chủ SAN ]  [ Lab 5.2. Cấu hình quản lý vSAN ]
 • Giới thiệu các ổ đĩa ảo

Chương 7: Quản lý Máy Ảo [ Slide Module 6: Virtual Machine Management ]
 • Sử dụng các mẫu và nhân bản để triển khai những máy ảo mới
 • Chỉnh sửa và quản lý các máy ảo
 • Thự hiện di trú với vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
 • Tạo và quản lý các bản lưu máy ảo
 • Tạo các vApp
 • Giới thiệu các loại thư viện nội dung và cách thức triển khai và sử dụng chúng

Chương 8: Quản lý và giám sát Tài nguyên Slide Module 7: Resource Management and Monitoring ]
 • Giới thiệu các khái niệm CPU và bộ nhớ ảo
 • Cấu hình và quản lý các kho tài nguyên
 • Mô tả các phương thức tối ưu hoá hiệu dụng CPU và bộ nhớ
 • Sử dụng nhiều công cụ để giám sát hiệu dụng tài nguyên
 • Tạo và sử dụng báo động để thông báo các điều kiện chắc chắn và sự kiện
 • Xác định và xử lý các sự cố tài nguyên máy ảo
 • Giới thiệu vRealize Operations Manager cho việc giám sá và quản lý trung tâm dữ liệu

Chương 9: vSphere HA và vSphere Fault Tolerance [ Slide Module 8: vSphere Clusters ]
 • Giải thích kiến trúc vSphere HA
 • Cấu hình và quản lý cụm vSphere HA
 • Sử dụng các thành phần nâng cao của vSphere HA
 • Giới thiệu vSphere Fault Tolerance
 • Kích hoạt vSphere Fault Tolerance trên các máy ảo
 • Giới thiệu vSphere Replication
 • Sử dụng vSphere Data Protection để sao lưu và khôi phục dữ liệu

Chương 10: Khả năng mở rộng Host
 • Mô tả các chức năng và lợi ích của một cụm vSphere DRS
 • Cấu hình và quản lý một cụm vSphere DRS
 • Làm việc với các quy tắc quan hệ ràng buộc và quan hệ bất hợp
 • Sử dụng vSphere HA và vSphere DRS cùng với nhau cho sự duy trì liên tục trong doanh nghiệp

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO