Môn học: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 3893 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

* Kênh Elearning: @ITSTAR Elearning
* Kênh Youtube: @ITSTAR OpenLab
* Thư viện số: @ITSTAR Digital Library

--------------------------------------
Nội dung chương trình
Thiết kế và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows Server 2016

MODULE 1- INSTALLING, UPGRADING, AND MIGRATING SERVERS
Lesson 1 - Introduction to Windows Server 2016 [ Slide Lesson 1 - Introduction to Windows Server 2016 ]
Lab 1.1 - Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 [ Lab 1.1 - Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 ]
 
MODULE 2 - CONFIGURING LOCAL STORAGE
Lesson 2 - Configuring Local Storage [ Slide Lesson 2 - Configuring Local Storage ]

MODULE 3 - INSTALLING AND CONFIGURING HYPER-V AND VIRTUAL MACHINES
Lesson 3 - Installing and configuring Hyper-V and virtual machines [ Slide Lesson 3 - Installing and configuring Hyper-V and virtual machines ]
Lab 3.1 - Cài đặt và cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2016 [ Lab 3.1 - Cài đặt và cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2016 ]
Lab 3.2 - Cài đặt và cấu hình Hyper-V trên Windows Server 2012 [ Lab 3.2 - Cài đặt và cấu hình Hyper-V trênWindows Server 2012 ]
Lab 3.3 - Cài đặt và quản lý Nano Server trên Windows Server 2016 [ Lab 3.3 - Cài đặt và quản lý Nano Server trên Windows Server 2016 ]

MODULE 4 - INTRODUCTION TO ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES
Lesson 4 - Installing and configuring domain controllers [ Slide Lesson 4 - Installing and configuring domain controllers ]
Lab 4.1 - Cài đặt và cấu hình Domain Controller trên Windows Server 2016 [ Lab 4.1 - Cài đặt và cấu hình Domain Controller trên Windows Server 2016 ]
Lab 4.2 - Hạ cấp Domain Controller trên Windows Server 2016 [ Lab 4.2 - Hạ cấp Domain Controller trên Windows Server 2016 ]
Lab 4.3 - Cài đặt và cấu hình Domain Controller trên Windows Server 2016 CORE [ Lab 4.3 - Cài đặt và cấu hình Domain Controller trên Windows Server 2016 CORE ]
 
MODULE 5 - CREATING OU/GROUP/USER USING COMMANDS, CSVDE, LDIFDE, VBSCRIPT
Lab 5.1 - Tạo OU/Group/User sử dụng lệnh [ Lab 5.1 - Tạo OU/Group/User sử dụng lệnh ]
Lab 5.2 - Tạo OU/Group/User sử dụng CSVDE [ Lab 5.2 - Tạo OU/Group/User sử dụngCSVDE ]
Lab 5.3 - Tạo OU/Group/User sử dụng LDIFDE [ Lab 5.3 - Tạo OU/Group/User sử dụngLDIFDE ]
Lab 5.4 - Tạo OU/Group/User sử dụng vbScript [ Lab 5.4 - Tạo OU/Group/User sử dụngvbScript  ]
 
MODULE 6 - MANAGING OBJECTS IN AD DS
Lesson 6 - Managing objects in AD DS [ Slide Lesson 6 - Managing objects in AD DS ]
Lab 6.1 - Triển khai phần mềm sử dụng GPO [ Lab 6.1 - Triển khai phần mềm sử dụng GPO ]
Lab 6.2 - Login Script sử dụng GPO [ Lab 6.2 - Login Script sử dụng GPO ]

MODULE 7 - IMPLEMENTING DHCP
Lesson 7 - Implementing DHCP [ Slide Lesson 7 - Implementing DHCP ]
Lab 7.1 - Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên Windows Server 2016 [ Lab 7.1 - Cài đặt và cấu hình DHCP Servertrên Windows Server 2016 ]
Lab 7.2 - Cấu hình DHCP Failover trên Windows Server 2016 [ Lab 7.2 - Cấu hình DHCP Failovertrên Windows Server 2016 ]
 
MODULE 8 - IMPLEMENTING DNS
Lesson 8 - Implementing DNS [ Slide Lesson 8 - Implementing DNS ]
Lab 8.1 - Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2016 [ Lab 8.1 - Cài đặt và cấu hìnhDNS Server trên Windows Server 2016 ]
Lab 8.2 - Cấu hình Secondary DNS Server trên Windows Server 2016 [ Lab 8.2 - Cấu hình Secondary DNS Server trên Windows Server 2016 ]

MODULE 9 - DEPLOYING AND MAINTAINING SERVER IMAGES
Lesson 9 - Deploying and Maintaining Server Images [ Slide Lesson 9 - Deploying and Maintaining Server Images ]
Lab 9.1 - Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services [ Lab 9.1 - Cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services ]

MODULE 10 - IMPLEMENTING UPDATE MANAGEMENT
Lesson 10 - Implementing Update Management [ Slide Lesson 10 - Implementing Update Management ]

MODULE 11 - OPTIMIZING FILE SERVICES
Lesson 11 - Optimizing File Services [ Slide Lesson 11 - Optimizing File Services ]
Lab 11.1 - Cấu hình File Server Resource Manager Quotas [ Lab 11.1 - Cấu hình File Server Resource Manager Quotas ]
Lab 11.2 - Cài đặt và cấu hình Distributed File System [ Lab 11.2 - Cài đặt và cấu hình Distributed File System ]

MODULE 12 - FTP SERVER
Lab 12.1 - Cài đặt và cấu hình FTP Server [ Lab 12 - Cài đặt và cấu hình FTP Server  ]

MODULE 13 - WEB SERVER
Lab 13.1 - Cài đặt và cấu hình Web Server [ Lab 13 - Cài đặt và cấu hình Web Server ]

MODULE 14: IMPLEMENTING AD CS
Lab 14.1 - Cấu hình SSL Certificate cho Web Server [ Lab 14 - Cấu hình SSL Certificate cho Web Server ]

MODULE 15 - ROUTING AND REMOTE ACCESS SERVICE (RRAS)
Lab 15.1 - Cài đặt và cấu hình NAT [ Lab 15.1 - Cài đặt và cấu hình NAT ]
Lab 15.2 - Cài đặt và cấu hình RRAS [ Lab 15.2 - Cài đặt và cấu hình RRAS ]
 
MODULE 16 - VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
Lab 16.1 - Cài đặt và cấu hình kết nối VPN PPTP (CLIENT TO SITE) [ Lab 16.1 - Cài đặt và cấu hình kết nối VPN PPTP (CLIENT TO SITE) ]
Lab 16.2 - Cài đặt và cấu hình kết nối VPN PPTP (SITE TO SITE) [ Lab 16.2 - Cài đặt và cấu hình kết nối VPN PPTP (SITE TO SITE) ]
Lab 16.3 - SSTP
 
MODULE 17 - RADIUS
Lab 17.1 - Cấu hình RADIUS Server xác thực kết nối VPN PPTP (CLIENT TO SITE) [ Lab 17.1 - Cấu hình RADIUS Server xác thực kết nối VPN PPTP (CLIENT TO SITE) ]
 
MODULE 18 - BACKUP & RECOVERY
Lab 18.1 - Backup & Recovery trên Windows Server 2016 [ Lab 18.1 - Backup & Recovery trên Windows Server 2016 ]

MODULE 19 - ADDITIONAL DOMAIN CONTROLLER (ADC) & READ-ONLY DOMAIN CONTROLER (RODC)
Lab 19.1 - Cài đặt và cấu hình ADC [ Lab 19.1 - Cài đặt và cấu hình ADC ]
Lab 19.2 - Cài đặt và cấu hình RODC [ Lab 19.2 - Cài đặt và cấu hình RODC ]
 
MODULE 20 - FSMO
Lab 20.1 - FSMO [ Lab 20.1 - FSMO ]
Lab 20.2 - Global Catalog Server [ Lab 20.2 - Global Catalog Server ]
 
MODULE 21 - CHILD DC
Lab 21 - Child Domain [ Lab 21 - Child Domain ]

MODULE 22: FOREST TRUST
Lab 22 - Trust Forest [ Lab 22 - Trust Forest ]
 
MODULE 23 - MULTI SITE
Lab 23 - Multi Site [ Lab 23 - Multi Site ]

MODULE 24: FAILOVER CLUSTER
Lab 24.1 - Cài đặt và cấu hình iSCSI Storage [ Lab 24.1 - Cài đặt và cấu hình iSCSI Storage ]
Lab 24.2 - Cài đặt và cấu hình Failover Cluster cho máy ảo Hyper-V [ Lab 24.2 - Cài đặt và cấu hình Failover Cluster cho máy ảo Hyper-V ]

----------------------------
Tham khảo thêm tài liệu tại @Thư viện số | @ITSTAR Youtube