Môn học: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG LINUX

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG LINUX

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG LINUX

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 892 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
Thực thi các dịch vụ mạng trên hệ điều hành RHEL/CentOS 8

2. Nội dung chương trình
Chapter 01 – Basic Concepts
Lesson 01 – Basic Concepts [ Slide Lesson 1 ]
Chapter 02 – Configuring Date & Time
Lesson 02 – Configuring Date & Time [ Slide Lesson 2 ]
Chapter 03 – Managing Users and Groups
Lesson 03 – Managing Users and Groups [ Slide Lesson 3 ]
Chapter 04 – Gaining Privileges
Lesson 04 – Gaining Privileges [ Slide Lesson 4 ]
Chapter 05 – DNF
Lesson 05 – DNF [ Slide Lesson 5 ]
Chapter 06 – Services and Daemons
Lesson 06 – Services and Daemons [ Slide Lesson 6 ]
Chapter 07 – Networking
Lesson 07 – Networking [ Slide Lesson 7 ]
Chapter 08 – OpenSSH
Lesson 08 – OpenSSH [ Slide Lesson 8 ]
Chapter 09 – TigerVNC
Lesson 09 – TigerVNC [ Slide Lesson 9 ]

=======================
Lab thực hành:
1. Cài đặt RHEL/CentOS [ Lab 1 - Installing RHEL 8.2 ]
2. Đăng ký Red Hat Subscription Management (RHSM) [ Lab 2 - Red Hat Subscription Management ]
3. Systemd Target & INIT Command [ Lab 3 - Init Command ]
4. Quản lý các Target [ Lab 4 - Managing Target ]
5. Tạo Script chay khi khởi động [ Lab 5 - Creating systemd Service Unit-CentOS ]
6. Khôi phục GRUB Boot Loader của RHEL8/CentOS 8 [ Lab 6 - Recover GRUB Boot Loader in CentOS 8 ]
7. Cấu hình địa chỉ IP trên CentOS [ Lab 7 - Configuring IP Address on CentOS ]
8. Cấu hình Network Manager trên CentOS [ Lab 8 - Network Manager on CentOS ]
9. Thay đổi Network Interface [ Lab 9 - How to change Network Interface ]
10. Giám sát tài nguyên hệ thống [ Lab 10 - Giám sát tài nguyên hệ thống ]
11. Thay đổi Login Shell [ Lab 11 - Thay đổi Login Shell ]
12. Quản lý người dùng trên CentOS [ Lab 12 - User Management in CentOS ]
13. Scrip tạo tài khoản user [ Lab 13 - Create many users Account ]
14. Reset Password của Root trên RHEL/CentOS [ Lab 14 - Reset Root User Password ]
15. Một số lệnh thông dụng [ Lab 15 - User Commands ]
16. SE Linux [ Lab 16 - SE Linux ]
17. Quản lý hệ thống file [ Lab 17 - Hệ thống file trên Linux ]
18. Hard Link và Soft Link [ Lab 18 - Hard Link_Soft Link ]
19. Quản lý thiết bị trên CentOS [ Lab 19 - Quản lý thiết bị ]
20. GREP và PIPE [ Lab 20 - GREP và PIPE ]
21. Lệnh VI soạn thảo [ Lab 21 - Lệnh VI ]
22. Quản lý tập tin và thư mục [ Lab 22 - Quản lý File & Folder ] 
23. Quản lý Disk - Logical Volume Manager [ Lab 23 - Logical Volume Manager ]
24. Giới thiệu RAID [ Lab 24 - RAID ]
25. Cấu hình RAID trên CentOS [ Lab 25 - RAID1_CentOS 8 ] [ RAID 0,10_CentOS 8 ]
26. Quản lý Gói cài đặt [ Lab 26 - Package Management ]
27. RPM trên CentOS [ Lab 27 - RPM ]
28. Cài đặt gói sử dụng YUM [ Lab 28 - YUM ]
29. Cockpit & rsyslog [ Lab 29 - Cockpit & rsyslog ]
30. Cài đặt và cấu hình KVM trên CentOS [ Lab 30 - KVM ]
31. Cài đặt và cấu hình SSH trên CentOS [ Lab 31 - SSH ]
32. Thiết lập Firewalld trên CentOS [ Lab 32 - Firewalld ]
33. Cấu hình thiết lập chặn và cho phép ICMP [ Lab 33 - Firewalld_Block ICMP ]
34. Firewalld - Rich rule & IP Masquerading [ Lab 34 - Firewalld - Rich rule & IP Masquerading ]
35. Cài đặt và cấu hình Network file System (NFS) trên CentOS 8 [ Lab 35 - NFS ]
36. Cài đặt và cấu hình Common Internet File System (CIFS) trên CentOS 8 [ Lab 36 - CIFS ]
37. Cài đặt và cấu hình SAMBA trên CentOS 8 [ Lab 37.1 - Cài đặt và cấu hình SAMBA ] [ Lab 37.2 - SAMBA ]
38. Cài đặt và cấu hình FTP Server trên CentOS 8  [ Lab 38 - FTP ]
39. Cài đặt FTP và cấu hình Kickstart cài đặt CentOS 8 tự động  [Lab 39 - FTP_Kickstart ]
40. Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên CentOS 8 [ Lab 40 - DHCP Server ]
41. Cài đặt và cấu hình DNS Server trên CentOS 8 [ Lab 41 - DNS Server 
42. Cài đặt và cấu hình DNS Master / DNS Slave trên CentOS 8 [ Lab 42 - DNS Master/Slave ]
43. Cài đặt và cấu hình LAMP STACK (LINUX, APACHE, MARIADB /MYSQL, PHP) trên CentOS 8 [ Lab 43 - Web Server ]
44. Cài đặt và cấu hình SSL Web Service trên CentOS 8 [ Lab 44 - SSL Web Service ]
45. Cài đặt và cấu hình Mail (Postfix và Dovecot) trên CentOS 8 [ Lab 45 - Postfix/Dovecot ]
46. Cài đặt và cấu hình Roundcube Web Mail trên CentOS 8 [ Lab 46 - Roundcube Web Mail ]