Môn học: Triển khai dịch vụ mạng Linux

Triển khai dịch vụ mạng Linux

Triển khai dịch vụ mạng Linux

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 316 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Thiết kế và triển khai các dịch vụ mạng trên hệ điều hành CentOS 7/8

Nội dung chương trình học
Chapter 01 – Basic Concepts
Lesson 01 – Basic Concepts [ Slide Lesson 1 ]


Chapter 02 – Configuring Date & Time
Lesson 02 – Configuring Date & Time [ Slide Lesson 2 ]


Chapter 03 – Managing Users and Groups
Lesson 03 – Managing Users and Groups [ Slide Lesson 3 ]


Chapter 04 – Gaining Privileges
Lesson 04 – Gaining Privileges [ Slide Lesson 4 ]


Chapter 05 – DNF
Lesson 05 – DNF [ Slide Lesson 5 ]


Chapter 06 – Services and Daemons
Lesson 06 – Services and Daemons [ Slide Lesson 6 ]


Chapter 07 – Networking
Lesson 07 – Networking [ Slide Lesson 7 ]


Chapter 08 – OpenSSH
Lesson 08 – OpenSSH [ Slide Lesson 8 ]


Chapter 09 – TigerVNC
Lesson 09 – TigerVNC [ Slide Lesson 9 ]