Môn học: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG LINUX

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG LINUX

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG LINUX

10 BUỔI 6 Giờ/Ngày 3291 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan chương trình
Thực thi các dịch vụ mạng trên hệ điều hành RHEL/CentOS 8

2. Nội dung chương trình
Chapter 01 – Basic Concepts
Lesson 01 – Basic Concepts [ Slide Lesson 1 ]
Chapter 02 – Configuring Date & Time
Lesson 02 – Configuring Date & Time [ Slide Lesson 2 ]
Chapter 03 – Managing Users and Groups
Lesson 03 – Managing Users and Groups [ Slide Lesson 3 ]
Chapter 04 – Gaining Privileges
Lesson 04 – Gaining Privileges [ Slide Lesson 4 ]
Chapter 05 – DNF
Lesson 05 – DNF [ Slide Lesson 5 ]
Chapter 06 – Services and Daemons
Lesson 06 – Services and Daemons [ Slide Lesson 6 ]
Chapter 07 – Networking
Lesson 07 – Networking [ Slide Lesson 7 ]
Chapter 08 – OpenSSH
Lesson 08 – OpenSSH [ Slide Lesson 8 ]
Chapter 09 – TigerVNC
Lesson 09 – TigerVNC [ Slide Lesson 9 ]

=======================
Lab thực hành:
1. Cài đặt RHEL/CentOS [ Lab 1 - Installing RHEL 8.2 ] 
2. Đăng ký Red Hat Subscription Management (RHSM) [ Lab 2 - Red Hat Subscription Management ] [ Video 2 - RHEL Subscription ]
3. Systemd Target & INIT Command [ Lab 3 - Target & Init Command ] [ Video - Target & Init Command ]
4. Quản lý các Target [ Lab 4 - Managing Target ] [ Video - Managing Target ]
6. Khôi phục GRUB Boot Loader của RHEL8/CentOS 8 [ Lab 6 - Recover GRUB Boot Loader in CentOS 8 ]
8. Cấu hình địa chỉ IP trên CentOS [ Lab 8 - Configuring IP Address on CentOS ] [ Video 8 - Configuring IP Address on CentOS ]
9. Cấu hình Network Manager trên CentOS [ Lab 9 - Network Manager on CentOS ] [ Video 9 - Network Manager on CentOS ]
11. Giám sát tài nguyên hệ thống [ Lab 11 - Giám sát tài nguyên hệ thống ]
12. Thay đổi Login Shell [ Lab 12 - Thay đổi Login Shell ]
13. Quản lý người dùng trên CentOS [ Lab 13 - User Management in CentOS ] [ Video 13 - User Management in CentOS ]
14. Scrip tạo tài khoản user [ Lab 14 - Create many users Account ]
15. Reset Password của Root trên RHEL/CentOS [ Lab 15 - Reset Root User Password ]
16. Một số lệnh thông dụng [ Lab 16 - User Commands ]
17. SE Linux [ Lab 17 - SE Linux ]
18. Quản lý hệ thống file [ Lab 18 - Hệ thống file trên Linux ] 
19. Hard Link và Soft Link [ Lab 19 - Hard Link_Soft Link ]
20. Quản lý thiết bị trên CentOS [ Lab 20 - Quản lý thiết bị ]
21. GREP và PIPE [ Lab 21 - GREP và PIPE ]
22. Lệnh VI soạn thảo [ Lab 22 - Lệnh VI ]
23. Quản lý tập tin và thư mục [ Lab 23 - Quản lý File & Folder ] 
24. Quản lý Disk - Logical Volume Manager [ Lab 24 - Logical Volume Manager ] [ Video 24 - Disk Partition in CentOS ]
25. Giới thiệu RAID [ Lab 25 - RAID ]
26. Cấu hình RAID trên CentOS [ Lab 26 - RAID1_CentOS 8 ] [ RAID 0,10_CentOS 8 ]
27. Quản lý Gói cài đặt [ Lab 27 - Package Management ]
28. RPM trên CentOS [ Lab 28 - RPM ]
29. Cài đặt gói sử dụng YUM [ Lab 29 - YUM ]
30. Cockpit & rsyslog [ Lab 30 - Cockpit & rsyslog ]
31. Cài đặt và cấu hình KVM trên CentOS [ Lab 31 - KVM ]
32. Cài đặt và cấu hình SSH trên CentOS [ Lab 32 - SSH ]
33. Thiết lập Firewalld trên CentOS [ Lab 33 - Firewalld ] [ Video 33 - Firewalld ]
34. Cấu hình thiết lập chặn và cho phép ICMP [ Lab 34 - Firewalld_Block ICMP ]
35. Firewalld - Rich rule & IP Masquerading [ Lab 35 - Firewalld - Rich rule & IP Masquerading ]
36. Cài đặt và cấu hình Network file System (NFS) trên CentOS 8 [ Lab 36 - NFS ]
37. Cài đặt và cấu hình Common Internet File System (CIFS) trên CentOS 8 [ Lab 37 - CIFS ]
38. Cài đặt và cấu hình SAMBA trên CentOS 8 [ Lab 38.1 - Cài đặt và cấu hình SAMBA ] [ Lab 38.2 - SAMBA ]
39. Cài đặt và cấu hình FTP Server trên CentOS 8  [ Lab 39 - FTP ]
40. Cài đặt FTP và cấu hình Kickstart cài đặt CentOS 8 tự động  [Lab 40 - FTP_Kickstart ]
41. Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên CentOS 8 [ Lab 41 - DHCP Server ]
42. Cài đặt và cấu hình DNS Server trên CentOS 8 [ Lab 42 - DNS Server 
43. Cài đặt và cấu hình DNS Master / DNS Slave trên CentOS 8 [ Lab 43 - DNS Master/Slave ]
44. Cài đặt và cấu hình LAMP STACK (LINUX, APACHE, MARIADB /MYSQL, PHP) trên CentOS 8 [ Lab 44 - Web Server ]
45. Cài đặt và cấu hình SSL Web Service trên CentOS 8 [ Lab 45 - SSL Web Service ]
46. Cài đặt và cấu hình Mail (Postfix và Dovecot) trên CentOS 8 [ Lab 46 - Postfix/Dovecot ]
47. Cài đặt và cấu hình Roundcube Web Mail trên CentOS 8 [ Lab 47 - Roundcube Web Mail ]

----------------------------
Tham khảo thêm tài liệu tại @Thư viện số @ITSTAR Youtube