Môn học: TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG JUNIPER-1

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG JUNIPER-1

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG JUNIPER-1

10 BUỔI 6 giờ/ngày 1757 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khóa học triển khai hạ tầng mạng Juniper 1 trang bị cho học viên những kiến thức về hệ thống mạng LAN, WAN trên nền tảng thiết bị Juniper (hệ điều hành JUNOS), xây dựng, quản lý và khắc phục sự cố của thiết bị Juniper trong hệ thống mạng theo mô hình thực tế mạng doanh nghiệp.
 • Nội dung của khóa học được xây dựng từ chương trình quốc tế JNCIA-Junos (Junos, Associate) của hãng Juniper, đan xen giữa lý thuyết và thực hành.

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khóa học này, học viên có khả năng:
 • Nắm vững được kiến trúc, nguyên tắc hoạt động, ưu điểm của hệ điều hành Junos của Juniper.
 • Các kiến thức về phân loại và đặc tính của thiết bị Juniper.
 • Quản lý và bảo mật thiết bị Router và Switch của Juniper.
 • Quản lý và giám sát hoạt động thiết bị Juniper sử dụng giao thức telnet, SSH, SNMP, NTP, Syslog.
 • Cấu hình DHCP Server và DHCP Relay Agent trên thiết bị Router.
 • Cung cấp các kiến thức về định tuyến và cấu hình giao thức định tuyến trong mạng (static-route, RIP, OSPF,…).
 • Triển khai thực nghiệm các chính sách định tuyến trên thiết bị của Juniper.
 • Cấu hình chính sách bộ lọc tường lửa (Firewall Filters) trong mạng.

3. Thời lượng: 10 ngày, 6 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Khóa học áp dụng cho học viên đã học cấp độ 1 tại ITStarVN.
 • Học viên đã có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, hoặc có kiến thức về CCNA cần chuyển sang tìm hiểu thiết bị Juniper với Junos OS.
 • Nhân viên trong doanh nghiệp/ISP vận hành hệ thống Juniper cần gia cố lại kiến thức.
 • Sinh viên đã có kiến thức mạng, muốn thực hành trên nền tảng Juniper và đạt được chứng chỉ JNCIA-Junos của hãng Juniper.

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Tổng quan về thiết bị Junos
 • Giới thiệu hệ điều hành Junos.
 • Các thiết bị trên nền tảng Junos.
 • Kiến trúc hoạt động của Junos.
 • Phân loại cấu hình giao diện người dùng
  • Giao diện dòng lệnh (The Junos CLI).
  • Giao diện Web (J-Web Interface).
 • Các chế độ truy cập trên thiết bị
  • Operational Mode.
  • Configuration Mode.
 • Phân loại giao diện cổng trên thiết bị
  • Management Interfaces.
  • Internal Interfaces.
  • Network Interfaces.
  • Services Interfaces.
  • Loopback Interfaces.
 • Các thuộc tính của giao diện
  • Physical Properties.
  • Logical Properties.
 • Khôi phục thiết bị Junos về trạng thái mặc định (Factory-Default).
 • Thực hiện các thao tác cấu hình ban đầu.
 • Thực hiện cấu hình và giám sát giao diện cổng.
Chương 2:Quản lý và giám sát thiết bị Junos
 • Hệ điều hành Junos OS
  • Các phiên bản hệ điều hành Junos OS.
  • Download và Upgrade Junos OS.
 • Tài khoản người dùng trên thiết bị
 • Cấu hình và xác thực tài khoản người dùng.
  • Local Password Authentication
  • RADIUS or TACACS+ Server.
 • Khôi phục mật khẩu của tài khoản Root (Root Password Recovery).
 • Quản lý cấu hình sử dụng J-Web GUI.
Chương 3: Giám sát hoạt động thiết bị Junos
 • Giám sát giao diện cổng và lưu lượng.
 • Cấu hình syslog và tracing.
 • Cấu hình từ xa Telnet và SSH.
 • Giao thức đồng bộ thời gian thực NTP
  • Hoạt động giao thức NTP.
  • Cấu hình giao thức NTP.
 • Giao thức quản lý và giám sát SNMP
  • Hoạt động giao thức SNMP.
  • Cấu hình giao thức SNMP.
Chương 4: DHCP Server và DHCP Relay Agent
 • Tổng quan về giao thức DHCP.
 • Hoạt động của giao thức DHCP.
 • Cấu hình DHCP Server trên thiết bị Juniper.
 • Cấu hình DHCP Relay Agent trên thiết bị Juniper.
Chương 5: Định tuyến trên thiết bị Junos
 • Tổng quan về định tuyến.
  • Khái niệm và hoạt động định tuyến.
  • Bảng định tuyến.
  • Phân loại định tuyến.
  • Định tuyến tĩnh và định tuyến động.
 • Cấu hình định tuyến tĩnh.
 • Cấu hình, giám sát giao thức định tuyến RIP.
 • Cấu hình, giám sát giao thức định tuyến OSPF.
Chương 6: Chính sách định tuyến của Juniper
 • Tổng quan về chính sách định tuyến.
 • Chính sách định tuyến mặc định (Default routing policies).
 • Import Policies và Export Policies.
 • Chính sách định tuyến và bảng định tuyến.
 • Các tiêu chuẩn lọc đường trong chính sách định tuyến.
  • Prefix Lists.
  • Route Filters.
  • Protocol (OSPF, BGP, RIP, Static,…).
  • Thuộc tính của giao thức (OSPF area ID, AS Path,…).
  • Next-hop.
 • Cách hành động áp dụng trong chính sách.
 • Cấu hình chính sách định tuyến
  • Khai báo chính sách định tuyến
  • Áp dụng chính sách định tuyến
  • Giám sát kết quả định tuyến
Chương 7: Bộ lọc tường lửa (Firewall Filters)
 • Tổng quan về Firewall Filters.
 • Hoạt động của Firewall Filters.
 • Tiêu chuẩn và hành động thực thi trong bộ lọc.
 • Cấu hình và Ứng dụng Firewall Filters.