Môn học: TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG

14 4 Giờ / Buổi 3310 LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Giới thiệu tổng quan
 • Khóa học được thiết kế cung cấp các kiến thức nền tảng mạng, các giải pháp ứng dụng trong mạng, đồng thời tập trung các phần liên quan đến phương pháp thiết kế, triển khai hạ tầng và tối ưu hiệu suất hoạt động mạng

Mục tiêu khóa học
 • Trang bị kiến thức tổng quan về thiết kế và triển khai hạ tầng mạng hiệu quả, ổn định.
 • Kiến thức phân tích các yêu cầu người dùng để đánh giá, thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính.
 • Thiết kế, cấu hình và ứng dụng các kỹ thuật VLAN trong môi trường mạng nội bộ (LAN).
 • Triển khai và quản lý định tuyến trong mạng diện rộng (WAN).
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu người dùng, kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính hiệu quả, ổn định.
 • Cấu hình cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng (ACL).
 • Cấu hình chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT)
 • Thiết lập và cấu hình kết nối VPN giữa 2 chi nhánh.
 • ....
 
Đối tượng tham gia
 • Khoá học dành cho các bạn mới tiếp cận và muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về chuyên ngành mạng
 • Nhân viên trong doanh nghiệp cần trang bị kiến thức nền tảng về hạ tầng mạng để ứng dụng trong công việc
 • Các bạn kỹ thuật đã có kiến thức mạng và mong muốn thực thi hạ tầng mạng doanh nghiệp

Hình thức đào tạo
 • Tham gia học trực tiếp và thực nghiệm triển khai hạ tầng trên thiết bị thật tại ITSTAR OpenLab
 • Tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu và nội dung doanh nghiệp (In house Training
 • Thực hành trên hệ thống OpenLab Online 24/7
 • Cung cấp Sách, tài liệu và kênh học tập tại kênh ITSTAR E-learning (hướng dẫn tại đây)
 • Cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học

Nội dung chương trình
/* Nội dung có thể thay đổi theo yêu câu đào tạo của doanh nghiệp */
Module 1: MẠNG LAN

Module 2: BỘ GIAO THỨC OSI & TCP/IP


Module 3: ĐỊA CHỈ IPv4 & SUBNETTING


Module 4: CẤU HÌNH CƠ BẢN SWITCH

Module 5: CẤU HÌNH VLANS & STP


Module 6: CẤU HÌNH CISCO ROUTER

Module 7: ĐỊNH TUYẾN

Module 8: NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

Module 9: IPv4 ACCESS CONTROL LISTS (ACL)

Module 10: FIRST HOP REDUNDANCY PROTOCOL (HSRP)

Module 11: DEVICE MANAGEMENT PROTOCOLS


Module 12
: LAYER 2 SECURITY FEATURES
 • Bảo mật Layer 2  
 • Cấu hình Port Security [Lab - Port Security]
 • Giảm thiểu tấn công Layer 2: DHCP Snooping and ARP Inspection, ...

Module 13: CẤU HÌNH VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

Module 14: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QoS (Quality of Service)

----------------------------
Tham khảo thêm tài liệu tại @Thư viện số | @ITSTAR Youtube