Môn học: XỬ LÝ SỰ CỐ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMware vSphere v7

XỬ LÝ SỰ CỐ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMware vSphere v7

XỬ LÝ SỰ CỐ HẠ TẦNG ẢO HÓA VMware vSphere v7

10 BUỔI 4 Giờ/Ngày LƯỢT XEM

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan khóa học
 • Khóa học thực hành, chia sẻ về các kiến thức, kỹ năng nâng cao giúp học viên có trình độ chuyên môn liên quan chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere®
 • Khóa học cũng giúp tăng cường kỹ năng và năng lực sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) để phân tích các vấn đề.
 • Khóa học dựa trên VMware® ESXi™ 6.0 và VMware® vCenter Server™ 6.0

2. Mục tiêu khóa học
Cuối khoá học này, học viên có khả năng:
 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
 • Cấu hình SSL certificates
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về máy ảo.

3. Thời lượng: 10 ngày, 4 giờ/ngày

4. Yêu cầu kiến thức
 • Các quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm về hệ điều hành Linux
 • Có kiến thức về các khái niệm đã được học trong khoá học tối ưu hoá và mở rộng cho hạ tầng ảo hoá VMware vSphere.

5. Nội dung chương trình học
Chương 1: Giới thiệu khoá học
 • Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Mục tiêu khoá học
 • Các nguồn tài nguyên khoá học
Chương 2: Chẩn đoán khắc phục lỗi máy ảo
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi trạng thái máy ảo
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi cài đặt VMware® Tools™
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi VMware snapshot
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi bật khởi động máy ảo
 • Chương 3: Chẩn đoán khắc phục lỗi host ESXi
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi trạng thái HA của host
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi Auto Deploy
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi chứng thực
 Chương 4: Chẩn đoán khắc phục lỗi vCenter Server và vSphere Web Client
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi vCenter Server.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere Web Client.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi chứng chỉ số của vCenter Server và host ESXi
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi các plug-in của vCenter Server
Chương 5: Chẩn đoán khắc phục lỗi tính năng sẵn sàng
 • Chẩn đoán và xử lý lỗi kiểm soát tính năng sẵn sàng cảo của vSphere.
 • Chẩn đoán và xử lý lỗi heartbeat của các Datastore.
 • Chẩn đoán và xử lý lỗi phản ứng sự kiện thất bại HA của vSphere
 • Chẩn đoán và xử lý lỗi vSphere Fault Tolerance
 • Chẩn đoán và xử lý lỗi bảo vệ các thành phần của VM
Chương 6: Chẩn đoán khắc phục lỗi quản trị tài nguyên
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi DRS cho kho lưu trữ.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi kiểm soát I/O cho kho lưu trữ.
Chương 7: Chẩn đoán khắc phục lỗi kho lưu trữ
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi các Storage Adapter.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi các thiết bị Flash.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi SAN ảo
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi các volume ảo
 Chương 8: Chẩn đoán khắc phục lỗi kết nối mạng
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi phổ biến của switch
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi kết nối mạng của các máy ảo.
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi quản lý kết nối mạng
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi distributed switch
Chương 9: Chẩn đoán khắc phục lỗi bản quyền
 • Chẩn đoán và khắc phục lỗi bản quyền của Host.
 • Xử lý sự cố không thể bật nguồn máy ảo.
 • Xử lý sự cố khổng thể cấu hình sử dụng một tính năng nào đó.

==> TÀI LIỆU THAM KHẢO