CHI TIẾT BÀI VIẾT

Quản trị, giám sát kết nối mạng và mô hình OSI

16/08/2021 12:05:08 PM | Xem: lần


Trong hệ thống mạng, quản trị và giám sát mạng đóng vai trò rất cần thiết..!!!
Một trong những công việc của người quản trị mạng là đảm bảo truy cập, tối ưu hoạt động của hệ thống mạng, kết nối dữ liệu và Internet hoạt động 24x7, kết nối phải tin cậy, an toàn và ổn định.
--> Do đó quản trị, giám sát và xử lý các vấn đề giao tiếp và kết nối mạng là nhiệm vụ quan trọng của người Quản trị CNTT trong doanh nghiệp.

Để hiểu những sự cố liên quan đến mạng và hoạt động của mạng như thế nào, mô hình chuẩn hóa OSI là nguồn tham khảo và định hướng để hiểu rõ...!!!

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) được thiết kế dựa trên mô hình lớp, cho phép giao tiếp giữa tất cả các loại hệ thống mạng, bao gồm 7 lớp riêng biệt nhưng có mối quan hệ với nhau, mỗi lớp xác định một phần nhiệm vụ của quá trình truyền thông qua mạng. Các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của mô hình OSI cung cấp nền tảng vững chắc để hiểu rõ về truyền thông trong mạng.