CHI TIẾT BÀI VIẾT

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LOGANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE TRÊN LINUX - Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RHEL 8 (Client)

08/05/2022 6:33:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

Phần 2. Chi tiết thành phần Header của Log Analyzer

Phần 3. Chi tiết thành phần Body của LogAnalyzer 

Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt LogAnalyzer với RSyslog Database trên Linux

Phần 5. Cài đặt Apache services trên CentOS 8

Phần 6. Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

Phần 7. Cài đặt và cấu hình Log Analyzer trên CentOS 8

Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RedHat Enterprise 8 (Client)

Phần 9. Kiểm tra thu thập log từ Server và Client

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 8. CẤU HÌNH RSYSLOG TRÊN REDHAT ENTERPRISE 8 (CLIENT)

Sao lưu rsyslog file config trước khi cấu hình

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.conf.orig
Chỉnh sửa rsyslog.conf file. Thêm địa chỉ IP 192.168.1.10 và port 514 của máy Server ở line RULES

vi /etc/rsyslog.conf

#### RULES ####

*.* @192.168.1.10:514Nhấn ESC, nhập :wq để lưu fileCuối cùng restart Rsyslog Service

systemctl restart rsyslog


                                                                                                                                      Khổng Trọng Vinh