TIN TỨC

THỰC THI LOGIN_SCRIPT - GPO

THỰC THI LOGIN_SCRIPT - GPO

01/01/1970 5:00:15 PM

Script là file chứa đoạn code thực thi, có thể tạo script và cấu hình ứng dụng script trong GPO (Group Policy Object) để tác động lên user account và computer. Các đoạn script thường dùng là *.bat, *.vbs, v.v

CHI TIẾT
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP FAILOVER TRÊN WINDOWS SERVER 2016

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP FAILOVER TRÊN WINDOWS SERVER 2016

01/01/1970 5:47:41 PM

DHCP failover là một tính năng cho phép quản trị viên triển khai dịch vụ DHCP đảm bảo tính sẵn sàng trong mạng doanh nghiệp. Hai máy chủ DHCP sẽ chuyển đổi và sao chép thông tin địa chỉ IP và cấu hình tùy chọn trong một subnet hoặc scope, đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ DHCP liên tục cho các máy khách. Khi một máy chủ DHCP không khả dụng, máy chủ khác sẽ chịu trách nhiệm cấp phát địa chỉ IP cho các máy khách.

CHI TIẾT
CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN WINDOWS SERVER 2016

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN WINDOWS SERVER 2016

01/01/1970 4:00:25 PM

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cấp phát các thông số TCP/IP tự động cần thiết cho hệ thống mạng, giúp giảm khối lượng cho việc cấu hình và quản trị hệ thống.

CHI TIẾT

1 2