CHI TIẾT BÀI VIẾT

Kế hoạch Thực tập cho sinh viên Đại học FPT - Đợt 2/2023

07/05/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

Thông báo Quyết định 2303/QĐ-ITSTARVN tiếp nhận sinh viên Trường đại học FPT thực tập thực tế tại công ty ITSTARVN, đợt 2/2023

NỘI DUNG THỰC TẬP

  • Chương trình: Thực tập dự án
  • Bộ phận: OpenLab Dự Án
  • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3 - Đại học FPT
  • Thời lượng: 14 tuần

TÁI LIỆU THAM KHẢO & THÔNG TIN OPENLAB

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Thời gian Nội dung Thực hiện
Trước 8/5/2023 - Nhận Hồ sơ ứng tuyển
- Hẹn lịch trao đổi thực tập
- Thông báo kết quả ứng tuyển
- Bộ phận Nhân sự
- Quản lý thực tập
8/5/2023
- Giới thiệu về công ty
- Giới thiệu chương trình thực tập
- Mentor định hướng & mô tả công việc thực tập
- Thực tập sinh (TTS) tiếp nhận công việc
- Bộ phận Nhân sự
- Quản lý thực tập
- Mentor thực tập
Tuần 1 - 10
(9/5/2023 - 15/7/2023)

- TTS thực hiện công việc trong 10 tuần

- Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần.

- Tham gia các hoạt động công ty

- Thực tập sinh
- Mentor thực tập
Tuần 11
(16/7/2023 - 22/7/2023)

- TTS tổng kết các công việc thực tập (Sản phẩm/Dự án/Hoạt động)
- Gửi Báo cáo công việc (file Báo cáo, Video Demo, Slide) cho Mentor
- Thực tập sinh
- Mentor thực tập
Tuần 12
(23/7/2023 - 29/7/2023)
- TTS chỉnh sửa, bổ sung hoàn thành Sản phẩm/Dự án - Thực tập sinh
- Mentor thực tập
Tuần 13
(30/7/2023 - 5/8/2023)
- TTS trình bày Sản phẩm/Dự án trước chuyên gia
- Chuyên gia nhận xét & đánh giá Sản phẩm/Dự án
- Thực tập sinh
- Mentor, chuyên gia

Tuần 14
(6/8/2023 - 12/8/2023)
- Hoàn thành công việc thực tập
- Quản lý gửi Nhận xét & đánh giá về trường (nếu có)
- Thực tập sinh
- Quản lý thực tập