CHI TIẾT BÀI VIẾT

Tiến độ thực tập tại OpenLab của sinh viên FPT | Tháng thứ 1 (10/5 - 10/6)

11/06/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập Dự Án CSOC
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3, Trường Đại học FPT
 • Thời lượng: 08/05/2023 - 12/08/2023
 • Kế hoạch công việc:
  • Giai đoạn 1 (tháng thứ 1): Hoàn thành demo và hiểu các tính năng của giải pháp SOC
  • Giai đoạn 2 (tháng thứ 2): Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật
  • Giai đoạn 3 ( tháng thứ 3): Kiểm thử hệ thống SOC và mở rộng tính năng CSOC (ứng cứu sự cố)

TỒNG KẾT CÔNG VIỆC THÁNG THỨ 1 (10/5 - 10/6)

STT Giải pháp Tiến độ công việc
1 WAF:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo
1. Đang cài đặt WAF Mod Security
2. Chưa setup mô hình demo các tính năng của giải pháp WAF
3. Chưa Video & Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template
File_Tiến_độ công việc
2
SIEM:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo
1. Đã cài đặt SIEM (Wazuh) (video hướng dẫn cài đặt)
2. Đang demo giám sát giám sát Windows + Linux, chưa demo hoàn chỉnh các tính năng giám sát và cảnh báo giải pháp SIEM
3. Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template
3 IDS/IPS:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo

1. Đã cài đặt HIDS (Snort) (video hướng dẫn cài đặt)
2. Đã demo test HIDS phát hiện tấn công, chưa mở rộng tập rule và các ngữ cảnh phát hiện tấn công
3. Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template

4

Sandboxing:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo

1. Đã cài đặt Sandboxing
2. Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG THỨ 2 (11/6 -11/7)

STT Giải pháp Mô tả công việc
1 WAF

1. Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1
2. Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật

2 SIEM

1.Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1
2. Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật
3 IDS/IPS

1.Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1

2. Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật

4

Sandboxing

1.Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1
2. Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật