CHI TIẾT BÀI VIẾT

Tiến độ thực tập tại OpenLab của sinh viên FPT | Tháng thứ 3 (12/7 - 12/8)

12/08/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập Dự Án CSOC
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3, Trường Đại học FPT
 • Thời lượng: 08/05/2023 - 12/08/2023
 • Kế hoạch công việc:
  • Giai đoạn 1 (tháng thứ 1): Hoàn thành demo và hiểu các tính năng của giải pháp SOC
  • Giai đoạn 2 (tháng thứ 2): Hoàn thành xây dựng hệ thống SOC trên thiết bị thật
  • Giai đoạn 3 ( tháng thứ 3): Kiểm thử hệ thống và mở rộng tính năng SOC (ứng cứu sự cố)

TỒNG KẾT CÔNG VIỆC THÁNG THỨ 3 (12/7 - 12/8)

STT Giải pháp Tiến độ công việc
1 WAF:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo
1. Đang setup mô hình demo các tính năng của giải pháp WAF+PfSense
2. Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template
3. Chưa cài đặt & dựng WAF trên Server
File_Tiến_độ công việc (12/7 - 31/7)
1/8 - 12/8: Tổng kết báo cáo theo OPPM Template
2
SIEM:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo
1. Đang thực hiện demo chức năng SIEM theo Use-case
2. Video & Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template
3. Chưa cài đặt & dựng SIEM trên Server
3 IDS/IPS:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo

1. Tạm dừng mô hình Snort HIDS, chuyển sang Zeek IDS
2. Video & Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template
3. Chưa cài đặt & dựng trên Server

4

Sandboxing:
- Tìm hiểu chức năng và demo chức năng
- Báo cáo và Video demo

1. Đang test các trường hợp phân tích mã độc trên Sandboxing
2. Video và Báo cáo chưa hoàn chỉnh theo template

3. Cài đặt & dựng Cuckoo chưa xong trên Server

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THÁNG BỔ SUNG (12/8 - 29/8)

STT Giải pháp Mô tả công việc
1 WAF

1. Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1
2. Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 2
3. Kiểm thử hệ thống và mở rộng tính năng SOC của tháng thứ 3

2 SIEM

1. Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1
2. Tiếp tục hoàn thànhcông việc tháng thứ 2
3. Kiểm thử hệ thống và mở rộng tính năng SOC
3 IDS/IPS

1.Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1

2. Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 2

3. Kiểm thử hệ thống và mở rộng tính năng SOC

4

Sandboxing

1. Tiếp tục hoàn thành công việc tháng thứ 1

2. Tiếp tục hoàn thành báo cáo tháng thứ 2
3. Kiểm thử hệ thống và mở rộng tính năng SOC