CHI TIẾT BÀI VIẾT

Kế hoạch thực tập của sinh viên Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic - Đợt 3/2023

19/09/2023 5:14:57 PM | Xem: lần

Thông báo Quyết định 2304/QĐ-ITSTARVNtiếp nhận sinh viên Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic thực tập thực tế tại công ty ITSTARVN, đợt 3/2023

NỘI DUNG THỰC TẬP

 • Chương trình: Thực tập dự án
 • Bộ phận: OpenLab Dự Án
 • Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3 - Cao Đẳng FPT Polytechnic
 • Thời lượng: 12 tuần (10 tuần thực tập + 2 tuần tổng kết)

TÀI LIỆU THAM KHẢO & THÔNG TIN OPENLAB

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Thời gian Nội dung Thực hiện
14/9/2023
 • Nhận Hồ sơ ứng tuyển
 • Hẹn lịch trao đổi thực tập
 • Thông báo kết quả ứng tuyển
 • Bộ phận Nhân sự
 • Quản lý thực tập
18/9/2023 - 23/9/2023
 • Giới thiệu về công ty
 • Giới thiệu chương trình thực tập
 • Mentor định hướng & mô tả công việc thực tập
 • Thực tập sinh (TTS) tiếp nhận công việc
 • Bộ phận Nhân sự
 • Quản lý thực tập
 • Mentor
Tuần 1 - 10
(25/9/2023 - 2/12/2023)

 • TTS thực hiện công việc trong 10 tuần
 • Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần.
 • Tham gia các hoạt động công ty
 • Thực tập sinh
 • Mentor
4/12/2023

 • TTS hoàn thành công việc (Sản phẩm/Dự án/Hoạt động,..)
 • Tổng kết &gửi Báo cáo công việc (file Báo cáo, Video Demo, Slide, ...) cho Mentor
 • Thực tập sinh
 • Mentor
Tuần 11
(5/12/2023 - 9/12/2023)
 • TTS trình bày Sản phẩm/Dự án trước chuyên gia (nếu có)
 • Mentor/Chuyên gia nhận xét & đánh giá Sản phẩm/Dự án
 • Thực tập sinh
 • Mentor
 • Chuyên gia
Tuần 12
(11/12/2023 - 16/12/2023)
 • Hoàn thành công việc thực tập, nhận đánh giá thực tập
 • Quản lý gửi Nhận xét & đánh giá về trường (nếu có)
 • Thực tập sinh
 • Quản lý thực tập