CHI TIẾT BÀI VIẾT

MikroTik - Phần 6. Cấu hình chặn trang web cụ thể

30/06/2021 12:16:10 AM | Xem: lần

1.Yêu cầu: Cần phải hoàn thành các bài lab trước

2.Mục tiêu:
-Thiết lập cấu hình Filter Rule trong firewall sao cho các máy trong User bị chặn truy cập vào 2 web site www.facebook.com và www.youtube.com

3.Sơ đồ mô hình:
 

+ Cấu hình như sau:
+ Nội dung cần filter trong layer 7 protocol là:
^.+(facebook.com|youtube).*$ + Kết quả 2 trang web đã bị firewall chặn trong khi các trang web khác vẫn truy cập bình thường.TTS - Hoàng Phi