CHI TIẾT BÀI VIẾT

Giám sát hệ thống sử dụng Graylog - Phần 3. Hướng dẫn cài các gói bổ sung

08/05/2022 6:17:56 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về Graylog

Phần 2. Mô hình và kịch bản demo

Phần 3. Hướng dẫn cài đặt các gói bổ sung 

Phần 4. Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Phần 5. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Phần 6. Hướng dẫn cài đặt Graylog

Phần 7. Cài đặt Rsyslog trên CentOS 

Phần 8. Cài đặt Sidecar trên Windows 10 và kiểm tra thông tin trên Graylog

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC GÓI BỔ TRỢ

1. Cài đặt gói Java

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-headless.x86_64


2. Cài đặt EPEL

sudo yum install epel-release

sudo yum install pwgen


Xem @ Hướng dẫn cài đặt chi tiết                                                                                                                                                                      Nguyễn Hoàng Vũ