CHI TIẾT BÀI VIẾT

Giám sát hệ thống sử dụng Graylog - Phần 4. Cài đặt MongoDB

08/05/2022 6:17:57 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về Graylog

Phần 2. Mô hình và kịch bản demo

Phần 3. Hướng dẫn cài đặt các gói bổ sung 

Phần 4. Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Phần 5. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Phần 6. Hướng dẫn cài đặt Graylog

Phần 7. Cài đặt Rsyslog trên CentOS 

Phần 8. Cài đặt Sidecar trên Windows 10 và kiểm tra thông tin trên Graylog

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MONGODB

1. Tạo ra file /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

 vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo


2. Chỉnh sửa file /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo với nội dung bên dưới

[mongodb-org-4.2]

name=MongoDB Repository

baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.2/x86_64/

gpgcheck=1

enabled=1

gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc


3. Cài đặt MongoDB

sudo yum install mongodb-org


4. Kích hoạt dịch vụ sau khi cài đặt

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable mongod.service

sudo systemctl start mongod.service


5. Kiểm tra trạng thái

 sudo systemctl status mongod.service


Xem @ Hướng dẫn cài đặt chi tiết 

                                                                                                                                                                      Nguyễn Hoàng Vũ