CHI TIẾT BÀI VIẾT

Giám sát hệ thống sử dụng Graylog - Phần 2. Mô hình & kịch bản demo

08/05/2022 6:17:55 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về Graylog

Phần 2. Mô hình & kịch bản demo

Phần 3. Hướng dẫn cài đặt các gói bổ sung 

Phần 4. Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Phần 5. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Phần 6. Hướng dẫn cài Graylog

Phần 7. Cài đặt Rsyslog trên CentOS 

Phần 8. Cài đặt Sidecar trên Windows 10 và kiểm tra thông tin trên Graylog

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 2. MÔ HÌNH VÀ KỊCH BẢN DEMO

1. Mô hình triển khai

Mô hình gồm 2 máy ảo Vmware:
  • CentOS 8: cài đặt Graylog4 để thu thập Windows Event Log và thu thập bắt gói, địa chỉ IP 192.168.10.100, Subnet Mask 255.255.255.0
  • Window 10 (Client): địa chỉ IP 192.168.10.101, Subnet Mask 255.255.255.0.

2. Kịch bản
  • Thu thập Windows Event Log và thu thập bắt gói tại CentOS 8 và hiển thị thông tin trên giao diện Graylog
  • Thu thập Windows Event Log và thu thập bắt gói tại Windows 10 và hiển thị thông tin trên giao diện Graylog

3. Các bước thực hiện
  • Cài đặt các gói bổ sung
  • Cài đặt MongoDB
  • Cài đặt Elasticsearch
  • Cài đặt Graylog
  • Cài đặt Rsyslog trên CentOS 8
  • Cài đặt Sidecar trên Windows 10 và kiểm tra thông tin trên Graylog

  

                                                                                                                                                                      Nguyễn Hoàng Vũ