CHI TIẾT BÀI VIẾT

Giám sát hệ thống sử dụng Graylog - Phần 8. Cài đặt Sidecar trên Windows 10 & kiểm tra trên Graylog

08/05/2022 6:21:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về Graylog

Phần 2. Mô hình và kịch bản demo

Phần 3. Hướng dẫn cài đặt các gói bổ sung 

Phần 4. Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Phần 5. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Phần 6. Hướng dẫn cài đặt Graylog

Phần 7. Cài đặt Rsyslog trên CentOS 

Phần 8. Cài đặt Sidecar trên Windows 10 và kiểm tra thông tin trên Graylog

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 8. CÀI ĐẶT SIDECAR TRÊN WINDOWS 10 VÀ KIỂM TRA TRÊN GRAYLOG

1. Download gói cài đặt

Download gói cài đặt tại: https://github.com/Graylog2/collector-sidecar/releases

Chạy file cài đặt, chọn Next, chọn I Agree

Nhập URL http://192.168.10.100:9000/api và nhập tên Graylog-sidecar


2. Cấu hình Graylog

Chọn System -> Sidecar

Chọn Create or reuse a token for the graylog-sidecar user

Đặt tên Windows 10 và chọn Create Token

Chọn Copy to clipboard

Dán vào API token và chọn Install

Cài đặt xong chọn Finish

Mở file sidecar.yml trên Windows 10

Chỉnh sửa tls_skip_vertify: false -> true, Save -> Close

Vào Graylog, chọn System -> Inputs

Chọn mũi tên đổ xuống -> Beats -> Launch new Input

Check Global và nhập tên Sidecar, chọn Save

Chọn System -> Sidecar

Chọn Configure

Chọn Edit (winlogbeat)

Chỉnh sửa hosts -> 192.168.10.100, chọn Update, chọn Back

Chọn Create Configuration

 Đặt tên windows_sidecar và chọn màu "xanh”, chọn Collector -> winlogbeat on Windows và chọn Create

Trên Windows 10, mở CMD với quyền admin và nhập "C:\Program Files\graylog\sidecar\graylog-sidecar.exe" -service install để cài đặt và sau đó khỏi động bằng lệnh "C:\Program Files\graylog\sidecar\graylog-sidecar.exe" -service start

 Trên Graylog, chọn Administration

 Check vào Winlogbeat, chọn Configure, chọn windows_sidecar, chọn Confirm

 Chọn Start, chọn Confirm, quay lại trang trước

 Chọn Show messenges

Trên Windows 10, log off và log in, xem lại kết quả trên Graylog


                                                                                                                                     Nguyễn Hoàng Vũ