CHI TIẾT BÀI VIẾT

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LOGANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE TRÊN LINUX - Phần 5. Cài đặt Apache services trên CentOS 8

08/05/2022 6:27:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

Phần 2. Chi tiết thành phần Header của LogAnalyzer

Phần 3. Chi tiết thành phần Body của LogAnalyzer 

Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt LogAnalyzer với RSyslog Database trên Linux

Phần 5. Cài đặt Apache services trên CentOS 8

Phần 6. Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

Phần 7. Cài đặt và cấu hình Log Analyzer trên CentOS 8

Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RedHat Enterprise 8 (Client)

Phần 9. Kiểm tra thu thập log từ Server và Client

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 5. CÀI ĐẶT APACHE SERVICES TRÊN CENTOS 8

Sử dụng lệnh sudo ở đầu dòng cho trường hợp hệ thống chưa có quyền root.

  • Update dnf trước khi sử dụng: 

sudo dnf update  • Cài đặt các Apache trên Centos 8 bao gồm httpd, php và php-mysqli

sudo dnf install httpd php php-mysqli  • Sau khi cài đặt các Apache, kích hoạt httpd và khởi động nó

sudo systemctl enable httpd && systemctl start httpd  • Kiểm tra trạng thái hoạt động của httpd

sudo systemctl status httpd  • Sau đó cho phép các port của apache http server qua firewall: port 80, 443, 514

firewall-cmd --add-port=80/tcp --zone=public --permanent

firewall-cmd --add-port=443/tcp --zone=public --permanent

firewall-cmd --add-port=514/{tcp,udp} --permanent

firewall-cmd --reload  • Kiểm tra ip máy server : ifconfigKiểm tra các apache đã chạy được trên web, sử dụng địa chỉ IP của máy servervới URL                                                                                                                                      Khổng Trọng Vinh