CHI TIẾT BÀI VIẾT

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LOGANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE TRÊN LINUX - Phần 6. Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

08/05/2022 6:29:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

Phần 2. Chi tiết thành phần Header của LogAnalyzer

Phần 3. Chi tiết thành phần Body của LogAnalyzer 

Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt LogAnalyzer với RSyslog Database trên Linux

Phần 5. Cài đặt Apache services trên CentOS 8

Phần 6. Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

Phần 7. Cài đặt và cấu hình Log Analyzer trên CentOS 8

Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RedHat Enterprise 8 (Client)

Phần 9. Kiểm tra thu thập log từ Server và Client

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 6. CÀI ĐẶT MARIADB TRÊN CENTOS 8

Cài đặt gói MariaDB

sudo dnf install mariadb-server rsyslog-mysql php-mysqlndSau khi cài đặt, ta kích hoạt và khởi động chúng lên

sudo systemctl enable mariadb && systemctl start mariadbKiểm tra trạng thái của MariaDB

systemctl status mariadbMặc định MariaDB không được bảo mật, vì thế để thiết lập nó bạn cần suy xét thật kĩ các yêu cầu đưa ra như sau:
  • Thiết lập mật khẩu gốc hiện tại khi đăng nhập vào MariaBD

  • Xoá người dùng ẩn danh

  • Không được phép đăng nhập quyền root từ xa (remote)

  • Xoá các database thử nghiệm

Sử dụng lệnh này để thiết lập

mysql_secure_installationNhấn phím Enter để đồng ýChọn Y để cài đặt password mới, mật khẩu là :PasswordXoá người dùng ẩn danh, chọnYđể đồng ýKhông được phép đăng nhập quyền root từ xa (remote), chọnYđể đồng ýXoá các database thử nghiệm, chọnYđể đồng ýReload các table về trạng thái private, chọnYđể đồng ýSau các thiết lập trên, tiến hành restart, enable và kiểm tra trạng thái hoạt động của MariaDB

systemctl restart mariadb

systemctl enable mariadb

systemctl status mariadbImport một Syslog Database scheme mặc định vào hệ thống, sử dụng lệnh sau

mysql -u root -p < /usr/share/doc/rsyslog/mysql-createDB.sql

Nhập mật khẩu vừa tạo ở bước thiết lập :PasswordKiểm tra các file đã được import vào đường dẫn :/usr/share/doc/rsyslog


Verify RSyslog Database đã import :mysql -u root -pvà nhập mật khẩu làPasswordShow các database:show database;


TạoUserRsyslog Database

Sử dụng các các câu lệnh sau:

GRANT ALL ON Syslog.* TO'rsyslog'@'localhost'IDENTIFIED BY'Password';

 

Với'rsyslog'là Database user

'localhost'là tên Database host

'Password'là Database password

 

FLUSH PRIVILEGES;

exit


 


Chỉnh sửa file config của Rsyslog, trước khi sửa cần sao lưu bằng lệnh

sudo cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.conf.orgSau đó chỉnh sửa file rsyslog.conf

sudo vi /etc/rsyslog.conf

Tìm kiếm các dòng này và bỏ dấu#đầu câu để enable chức năng đó

# Provides UDP syslog reception

# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html

module(load="imudp") # needs to be done just once

input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception

# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html

module(load="imtcp") # needs to be done just once

input(type="imtcp" port="514")Sau đó thêm các lệnh bổ sung sau:

# Load the MySQL Module

module(load="ommysql")

#*.* :ommysql:127.0.0.1,Syslog_Database,syslog_user,password

*.* :ommysql:127.0.0.1,Syslog,rsyslog,PasswordCuối cùng nhấnESCvà gõ:wqđể lưu file rsyslog.confRestart rsyslog service: sudo systemctl restart rsyslog


 

                                                                                                                                     Khổng Trọng Vinh