CHI TIẾT BÀI VIẾT

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LOGANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE TRÊN LINUX - Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt

08/05/2022 6:26:00 PM | Xem: lần

Phần 1. Giới thiệu về công cụ LogAnalyzer

Phần 2. Chi tiết thành phần Header của LogAnalyzer

Phần 3. Chi tiết thành phần Body của LogAnalyzer 

Phần 4. Mô hình & kịch bản cài đặt LogAnalyzer với Rsyslog Database trên Linux

Phần 5. Cài đặt Apache services trên Centos 8

Phần 6. Cài đặt MariaDB trên Centos 8

Phần 7. Cài đặt và cấu hình Log Analyzer trên CentOS 8

Phần 8. Cấu hình Rsyslog trên RedHat Enterprise 8 (Client)

Phần 9. Kiểm tra thu thập log từ Server và Client

----------------------------------------------------------------------------------------------------


PHẦN 4. MÔ HÌNH & KỊCH BẢN CÀI ĐẶT LOG ANALYZER VỚI RSYSLOG DATABASE

1. Mô hình triển khaiMô hình bao gồm 2 máy ảo VMware:

 • Centos 8 Linux (Server): cài đặt Rsyslog Database sử dụng thư viện MariaDB để lưu trự dữ liệu các log của hệ thống và cài đặt, thiết lập cấu hình LogAnalyzer trên web, địa chỉ IP192.168.1.10, Subnet mask 255.255.255.0 . Cấu hình log file của Client.

 • Redhat Enterprise 8 Linux (Client): Cấu hình Rsyslog , địa chỉ IP 192.168.1.7, Subnet mask 255.255.255.0


2. Kịch bản:

 • Thu thập System Event Log từ Rsyslog từ hệ thống Server Linux Centos 8 và hiển thị thông tin trên giao diện LogAnalyzer

 • Thu thập System Event Log từ Rsyslog tại Client Linux RedHat 8 và bắt gói tại Server Linux Centos 8. Sau đó sẽ hiển thị thông tin trên giao diện LogAnalyzer


3. Yêu cầu trước khi cài đặt:
 • Cấu hình IP tĩnh trên máy Server Linux Centos 8

Truy cập vào Setting NetworkKế tiếp, chọn tab IPv4:

 

 • IPv4 Method, chọn Manual
 • Addresses, đặt địa chỉ ip 192.168.1.10, subnet mask 255.255.255.0, getway 192.168.1.1
 • Routes, đặt địa chỉ 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0, getway 192.168.1.1

 

Sau đó nhấn Apply để lưu thiết lập cấu hình. • Cấu hình IP tĩnh trên máy Client Linux RedHat Enterprise 8

Truy cập vào Setting NetworkKế tiếp, chọn tab IPv4:

 

 • IPv4 Method, chọn Manual
 • Addresses, đặt địa chỉ ip 192.168.1.7, subnet mask 255.255.255.0, getway 192.168.1.1
 • DNS, đặt địa chỉ 8.8.8.8
 • Routes, đặt địa chỉ 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0, getway 192.168.1.1

 

Sau đó nhấn Apply để lưu thiết lập cấu hình. 

                                                                                                                                     Khổng Trọng Vinh